АПР
Кодекс пословне етике
Одлука о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго” Београд
Одлука о оснивању – Службени гласник
Одлука о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије
Одлука- Политика безбедности Србија Карго а.д.
Одлука Скупштине
Одлука- Упутство за примену критеријма за утврђивање вишка запослених
Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама статута акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго”
СТАТУТ Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго” Београд
СТАТУТ СРБИЈА КАРГО
Тим за приговоре у поступку утврђивања вишка запослених
Упутство за примену критеријума за утврђивање вишка запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго” Београд