Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време:
1. два извршиоца – једног дипломираног економисту и једног мастер економисту у организационом делу Београд
2. једног извршиоца – дипломираног професора енглеског језика и књижевности у организационом делу Београд

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

ПРИЈАВА НА ОГЛАС: ДИПЛ.ЕКОН. И MАСТ.ЕКОН.

ПРИЈАВА НА ОГЛАС: ДИПЛ.ПРОФ.ЕНГ.ЈЕЗ. И КЊИЖ.