Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време:

1. једног извршиоца, дипломираног машинског инжењера – смер железничко машинство у организационом делу Београд

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

ПРИЈАВА НА ОГЛАС: ДИПЛОМИРАНИ МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР