Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд оглашава потребу за пријем у радни однос на одређено време, у својству приправника:

– једног извршиоца, дипломираног филолога англисту

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ