КОНТАКТИ ПОСЛОВОДСТВА

ФУНКЦИЈАИМЕ И ПРЕЗИМЕКОНТАКТ / MAIL
ВД генерални директорДушан Гарибовић
дипл.економиста
011 36-21-118
dusan.garibovic@srbrail.rs
Извршни директор за саобраћајмр Владимир Булатовић
дипл.маш.инж.
011 36-16-886
vladimir.bulatovic@srbrail.rs
Извршни директор за развој и заједничке пословеМира Вукмировић
дипл.економиста
011 36-18-461
mira.vukmirovic@srbrail.rs
Пословни секретар генералног директораМилица Спасеновић011 36-21-118

Помоћник генералног директора за вучу возоваМилорад Ангеловски
дипл.маш.инж.
milorad.angelovski@srbrail.rs
Помоћник генералног директора за саобраћајно транспортне и комерцијалне пословеДраган Окановић
дипл.ел.инж.
011 36-18-244
dragan.okanovic@srbrail.rs
Помоћник генералног директора за правне послове и људске ресурсемр Неда Јелић
дипломирани правник
011 26-46-725
neda.jelic@srbrail.rs
Директор Центра за унутрашњу контролуЗоран Готић
дипл.инж.саобр.
011 36-18-295
zoran.gotic@srbrail.rs
Директор Центра за управљање квалитетом пословања и система безбедностиЗорица Старчевић
спец.инж.организ.наука
011 36-10-435
zorica.starcevic@srbrail.rs
Директор Центра за контролу приходаДушица Јовановић
дипл.економиста
011 36-18-345
dusica.jovanovic@srbrail.rs
Центар за управљање некретнинама и енергетску ефикасностмр Мирослав Јеремићmiroslav.jeremic@srbrail.rs
Центар за интерну ревизијуЂорђе Зелић
дипл.економиста
djordje.zelic@srbrail.rs
Повереник за етикуЈелена Џелетовић
дипл.правник
011 36-11-101
jelena.dzeletovic@srbrail.rs
Директор Сектора за вучу возоваСаша Томић
спец.струковни инж. машинства
011 36-18-328
sasa.tomic@srbrail.rs
Директор Сектора за одржавање возних средставаГоран Влајковић
дипл.маш.инж.
011 36-18-328
goran.vlajkovic@srbrail.rs
Директор Сектора за саобраћајно транспортне пословемр Иван Нешић
дипл. инж. саобр.
011 36-16-788
ivan.nesic@srbrail.rs

Директор Сектора за продајуКатарина Шибинац
дипл.економиста
011 36-16-788
katarina.sibinac@srbrail.rs
Директор Сектора за правне послове, људске ресурсе и опште пословеКсенија Булатовић
дипл.правник
011 36-15-980
ksenija.bulatovic@srbrail.rs
Директор Сектора за информационо комуникационе технологијеИгор Секуловић
дипл.маш.инж.
011 30-65-681
igor.sekulovic@srbrail.rs
Директор Сектора за набавке и стоваришне пословеМашан Вушковић
дипл.економиста
011 36-18-244
masan.vuskovic@srbrail.rs
Директор Сектора за финансијске послове и планБиљана Милић
дипл. економиста
011 36-82-244
biljana.milic@srbrail.rs
Директор Сектора за рачуноводствене послове Снежана Ђурмез
дипл. економиста
011 36-18-435
snezana.djurmez@srbrail.rs

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ

– Тања Чворовић, Немањина бр. 6, канц.346, телефон: 064/8452-484    

– Електронска пошта: tanja.cvorovic@srbrail.rs

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

– Јелена Џелетовић дипл.правник, Немањина бр. 6, телефон: 011/3611-101

– Електронска пошта: jelena.dzeletovic@srbrail.rs