КОНТАКТИ ПОСЛОВОДСТВА

ФУНКЦИЈАИМЕ И ПРЕЗИМЕКОНТАКТ / MAIL
ВД генерални директорДушан Гарибовић
дипл.економиста
011 36-21-118
dusan.garibovic@srbrail.rs
Извршни директор за саобраћајСенија Богић Павловић,
дипл. инж. саобр.
senija.bogic@srbrail.rs
Извршни директор за развој и заједничке пословеМира Вукмировић
дипл.економиста
011 36-18-461
mira.vukmirovic@srbrail.rs
Пословни секретар генералног директораМилица Спасеновић011 36-21-118
kabinet.srbcargo@srbrail.rs

Менаџер за транспорт и возна средствамр Владимир Булатовић
дипл.маш.инж.
011 36-10-772
vladimir.bulatovic@srbrail.rs
Менаџер за корпоративне пословемр Неда Јелић
дипломирани правник
011 26-46-725
neda.jelic@srbrail.rs
Саветник генералног директораМилорад Ангеловски
дипл.маш.инж.
milorad.angelovski@srbrail.rs
Начелник Центра за унутрашњу контролуЗоран Готић
дипл.инж.саобр.
011 36-18-295
zoran.gotic@srbrail.rs
Директор Сектора за управљање квалитетом пословања и система безбедностиЗорица Старчевић
спец.инж.организ.наука
011 36-10-435
zorica.starcevic@srbrail.rs
Начелник Центра за контролу приходаДушица Јовановић
дипл.економиста
011 36-18-345
dusica.jovanovic@srbrail.rs
Начелник Центра за интерну ревизију
Повереник за етикуБојана Пејовић
маст.менaџм.
011 36-71-316
bojana.pejovic@srbrail.rs
Директор Сектора за вучу возова и ТКПСаша Томић
спец.струковни инж. машинства
011 36-18-328
sasa.tomic@srbrail.rs
Директор Сектора за одржавање возних средставаГоран Влајковић
дипл.маш.инж.
011 36-18-328
goran.vlajkovic@srbrail.rs
Директор Сектора за саобраћај и транспортмр Иван Нешић
дипл. инж. саобр.
011 36-16-788
ivan.nesic@srbrail.rs

Директор Сектора за комерцијално-транспортне пословеКатарина Шибинац
дипл.економиста
011 36-16-788
katarina.sibinac@srbrail.rs
Центар за правне послове и људске ресурсе011 36-15-980
sekretarica.pravniljudksiresursi@srbrail.rs
Начелник Центра за информационe технологијеИгор Секуловић
дипл.маш.инж.
011 30-65-681
igor.sekulovic@srbrail.rs
Начелник Центра за набавке и централна стовариштаМашан Вушковић
дипл.економиста
011 36-18-244
masan.vuskovic@srbrail.rs
Начелник Центра за финансијске послове и планБиљана Милић
дипл. економиста
011 36-82-244
biljana.milic@srbrail.rs
Начелник Центра за рачуноводствене послове Снежана Ђурмез
дипл. економиста
011 36-18-435
snezana.djurmez@srbrail.rs

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ

– Тања Чворовић, Немањина бр. 6, канц.346, телефон:011/361-81-21

– Електронска пошта: tanja.cvorovic@srbrail.rs

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

-Бојана Пејовић маст.менаџм., Немањина бр. 6, телефон: 011/367-13-16

– Електронска пошта: bojana.pejovic@srbrail.rs