У оквиру наше компаније у протеклих месец дана, спроведена је кампања, која јe имала циљ подизање нивоа свести запослених, о значају система управљања безбедношћу за „Србија Карго“ а.д. и потреби његове пуне имплементације и перманентног унапређења.

На иницијативу највишег менаџмента, оформљени су стручни тимови, састављени од представника Сектора за вучу возова и ТКП, Сектора ЗОВС, Сектора за СТ, Центра за унутрашњу контролу и Сектора за управљање квалитетом пословања и системима безбедности, чији је задатак био обилазак секција и обучавање запослених на ову тему.

Суштина ове успешно завршене кампање је била да се кроз обуку, а затим и путем интерактивне дискусије, шефови секција, шефови организационих јединица и станица, као и школски инструктори, на директан начин упознају са увођењем система управљања безбедношћу, односно степенима и начинима његове примене у пракси. Искуство стечено овим „тренинзима“ омогућиће полазницима, квалитетније и стручније деловање у оквиру свог делокруга рада. Обуку је прошло 109 запослених и то у Београду 25, Нишу 28, Панчеву 14, Ужицу 22 и у Новом Саду 20.