Kompanija „Srbija Kargo“ ispunila je sve standarde i nakon uspešno završene sertifikacione provere od strane Direkcije za železnice, postala je nosilac Sertifikata za Lice zaduženo za održavanje teretnih kola (ECM – Entity in Charge of Maintenance) i to prvi put na period od maksimalno mogućih 5 godina.

ECM igra važnu sigurnosnu ulogu u evropskom železničkom sistemu, osiguravajući da su teretna kola bezbedna za saobraćaj i da se vrši najsigurniji sistem održavanja. Da bi se olakšali odnosi sa železničkim preduzećima, uspostavljen je evropski sistem sertifikacije – ECM. „Srbija Kargo“ je ECM za teretna kola čiji je imalac. Na osnovu toga mi obezbeđujemo da se naša kola održavaju u skladu sa važećim propisima i planom održavanja, čime smo osigurali da su kola u bezbednom stanju i interoperabilna.

Ovim Sertifikatom potvrđujemo da je sistem održavanja teretnih kola naše kompanije prihvaćen unutar država ugovornica OTIF-a, i to za sve četiri funkcije: upravljanja, razvoja održavanja, upravljanja održavanjem kolskog parka i izvršenja održavanja.

U prethodnom periodu Sektor za održavanje železničkih vozila (ZOVS) je, poštujući jednistvene pravne sisteme, propise i postupke za međunarodni železnički saobraćaj, sproveo niz aktivnosti u cilju ispunjenja zahteva i kriterijuma u vezi obnavljanja Sertifikata ECM, među kojima su predavanja, edukacije i uvođenje novih standarda u sistemu održavanja, i sve to po preporukama evropske agencije za železnički saobraćaj. Nakon nadzornog audita od strane Direkcije za železnice, koja je nacionalno telo za bezbednost železničkog saobraćaja i zvanično sertifikaciono telo u Republici Srbiji, služba održavanja teretnih kola u Sektoru ZOVS je dokazala da sve propisane kriterijume dosledno primenjuje i da je dokumentacija dovoljna i kompletna, čime je dokazana sposobnost „Srbija Karga“ a.d. u svojstvu Lica zaduženog za održavanje teretnih kola (ECM) da ispunjava odgovarajuće zahteve koje su propisane u Konvenciji o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF).

Imajući u vidu navedeno, a posebno to da se teretna kola „Srbija Kargo“ a.d. održavaju u skladu sa međunarodnim propisima i u skladu sa veoma zahtevnim standardima ECM-a, na posebno zadovoljstvo svih zaposlenih u sistemu održavanja u našoj kompaniji, Sertifikat je izdat na maksimalno moguć period u trajanju od 5 godina, čime se malo ko od evropskih železničkih uprava može pohvaliti. Time smo još jedanput dokazali da u sistemu održavanja teretnih kola stojimo rame uz rame sa najrazvijenijim železničkim preduzećima i tako smo dobili priznanje da u ovom momentu ispunjavamo sve uslove i to ne samo na održavanju, nego i na drugačijem pristupu i na razvoju u sistemu održavanja železničkih vozila.

Zaposleni u Sektoru ZOVS su svojim uspešnim i stručnim radom pomogli da „Srbija Kargo“ a.d. dođe na ovaj međunarodni nivo na kojem je sada, dajući prednost ispunjenju zahteva kojima se propisuje bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju, poštujući obaveze za održavanje Sertifikata o bezbednosti za prevoz, kao i strogu primenu usaglašenosti sa ostalim zakonskim nacionalnim železničkim tehničkim propisima.