„Srbija Kargo“ a.d. postao je lice zaduženo za održavanje teretnih kola u Srbiji, jer je Direkcija za železnice izdala OTIF – ov (Internacionalna organizacija za međunarodni prevoz železnicom) sertifikat ECM na dve godine i to za sve četiri njegove funkcije. Time je našoj kompaniji omogućeno prisustvo na evropskom i svetskom tržištu u pružanju usluga prevoza roba sopstvenim kolima, kao i pružanja usluga održavanja za vlastita i strana teretna kola. Dobijanjem ovog sertifikata izbegnuta su transportna ograničenja na koja su upozoravale evropske železnice, kao i negativni ekonomski efekti, kako za „Srbija Kargo“, tako i za celu državu.


Kako smo prethodno napomenuli, naša kompanija može da vrši održavanje kola koja se koriste u železničkom sistemu EU ili zemalja OTIF i to za sve četiri funkcije:
1. Funkcija upravljanja, koja nadzire i koordiniše funkcije održavanja i osigurava bezbedno stanje teretnih kola u železničkom sistemu. Ova funkcija ima dva glavna zadatka: koordinaciju ostalih funkcija, koja omogućava organizaciji da postigne ciljeve održavanja definisane u sistemu održavanja i nadzor ostalih funkcija, obezbeđujući usaglašenost prema zakonima i standardima, kao i omogućavajući organizaciji da poboljša svoj sistem održavanja.
2. Funkcija razvoja održavanja, koja je odgovorna za upravljanje dokumentacijom o održavanju, uključujući i upravljanje konfiguracijom, na osnovnu podataka o dizajnu i eksploataciji, kao i o rezultatima rada i povratnim informacijama iz iskustva. Ona takođe obuhvata usklađivanje sa pravilima interoperabilnosti, kao i formiranjem i kontinuiranim ažuriranjem dokumentacije o održavanju.
3. Funkcija upravljanja održavanjem voznog parka, koja upravlja povlačenjem teretnih kola radi održavanja i njihovim vraćanjem u eksploataciju nakon održavanja.
4. Funkcija izvršenja održavanja koja sprovodi neophodno tehničko održavanje teretnih kola ili njihovih delova, uključujući i dokumentaciju o puštanju u eksploataciju.
Ove poslednje 3 funkcije su integrisane u sistem održavanja kroz proces upravljanja.
Izvršenje održavanja se može vršiti u radionicama za održavanje koje pružaju te vrste usluga i koje su sertifikovane, poput Radionice za održavanje teretnih kola Beograd – Ranžirna u Makišu, Kolske radionice u Kikindi, kao i Radionice za održavanje kola u Velikoj Plani.
Cilj ovog sertifikata, koji važi dve godine, do 13.07.2020. godine, je da se železnička preduzeća uvere da se vozila održavaju pod nadzorom kompetentnog ECM – a.