У складу са Приручником система управљања безбедношћу (тачка II 8), 25. јула, одржан је састанак тима за одлучивање о примедбама, предлозима и сугестијама, које су пристигле од стране запослених у нашем Друштву. Након детаљне и студиозне анализе пристиглог материјала по питању оправданости, значаја за безбедност и за несметано обављање процеса рада, тим је доставио налоге надлежним организационим деловима друштва, како би се превентивно и благовремено деловало у циљу побољшања система управљања безбедношћу у Србија Каргу.

Oдржавањем састанака на којима се разматрају предлози запослених у вези са процесима релевантним за безбедност, спроводи се један од основних постулата управљања безбедношћу – укључивање свих запослених у систем безбедности, који су уједно и најважнија карика за његово спровођење, примену и побољшање.

Заинтересованост и заједничко деловање је од суштинског значаја за развој, очување и унапређење одговорности према управљању безбедности у друштву у глобалу.