Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време укупно 6 (шест) извршилаца ради попуњавања радних места, у организационом делу Београд и то:

  1. радно место за заступање пред судовима и другим државним органима, у звању главни координатор– 1 извршилац
  2. радно место за послове обрачуна зарада, у звању главни координатор – 1 извршилац
  3. радно место за послове јавних набавки, у звању главни координатор – 1 извршилац
  4. радно место за послове администрације оперативних система и САП система, у звању главни организатор – 1 извршилац
  5. радно место организације рада административних послова, у звању водећи стручни сарадник – 1 извршилац
  6. радно место за обављање административних послова, у звању стручни сарадник – 1 извршилац

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 1

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 2

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 3

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 4

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 5

Пријава на јавни оглас за радно место бр. 6

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ