Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд оглашава потребу за пријем у радни однос на одређено време у својству приправника:

– два извршиоца, дипломирани економиста у организационом делу Београд

– једног извршиоца, струковни инжењер електротехнике и рачунарства

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

ПРИЈАВА НА ОГЛАС

ЈАВНИ ОГЛАС ПОЛИТИКА