Редни бројНазив прописа и где је објављен
ЛинкСистем
1AIM-Споразум о односима између превозника у међународном железничком саобраћају
2DIUM RS-Јединствени даљинар у међународном робном саобраћају: Списак станица у робном саобраћају-списак места за отпрему/пријем робе (DIUM)
ПДФ
3EN 12080ECM
4EN 13260СУБ/ЕЦМ
5EN 13298ECM
6EN 13715ЕЦМ
7EN 15085ЕЦМ
8EN 15313ЕЦМ
9EN 15551ECM
10EN 15566ECM
11EN 15827ЕЦМ
12SRPS EN 13260:2010 Примене на железници - Осовински склопови и обртна постоља - Осовински склопови - Захтеви за израду и испоруку производа
ЕЦМ
13SRPS EN 13261:2010 Примене на железници - Осовински склопови и обртна постоља - Осовине - Захтеви за израду и испоруку производа
ЕЦМ
14SRPS EN 13262:2012 Примене на железници - Осовински склопови и обртна постоља - Точкови - Захтеви за израду и испоруку производа
ЕЦМ
15SRPS EN 13715:2010 Примене на железници - Осовински склопови и обртна постоља - Точкови - Површина котрљања
ЕЦМ
16SRPS EN 286-3:2009 Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену, намењене за држање ваздуха или азота - Део 3: Челичне посуде под притиском конструисане за опрему за ваздушно кочење и помоћне пнеуматске системе код шинских покретних складишта
ЕЦМ
17SRPS EN 286-4:2009 Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену, намењене за држање ваздуха или азота - Део 4: Посуде под притиском од легура алуминијума конструисане за опрему за ваздушно кочење и помоћне пнеуматске системе код шинских покретних складишта
ЕЦМ
18UIC541-07:1992 Brakes - Regulations governing the construction of different types of braking gear - Simple pressure receptacles of steel, not fired, for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
ЕЦМ
19UIC810-1:2003 Technical specification for the supply of rough rolled non-alloy steel tyres for tractive and trailing stock
ЕЦМ
20UIC810-2:1985 Technical specification for the supply of rough tyres for tractive and trailing stock - Tolerances
ЕЦМ
21UIC812-1:1989 Technical specification for the supply of rolled or forged wheel centres for tyred wheels for trailing stock. Quality requirements
ЕЦМ
22UIC834:1993 Technical specification for the supply of simple pressure receptables of steel, not fired, for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
ЕЦМ
23Акт о безбедности информационо-комуникационог система „Србија Карго‘‘ а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 70/2017)
ПДФ
24Акциони план за сповођење антикорупцијских мера за 2016. („Службени гласник ЖС“ бр. 5/16)
ПДФ
25Зaкoн o пoтврђивaњу Кoнвeнциje o мeђунaрoдним прeвoзимa жeлeзницaмa (COTIF) из 2007.г и 2013.г.
ПДФСУБ
26Зaкoн o пoтврђивaњу Кoнвeнциje o мeђунaрoдним прeвoзимa жeлeзницaмa (COTIF) из 2007.г и 2013.г.
ПДФСУБ/ЕЦМ
27Заједничка безбедносна метода (ЗБМ) о оцени и процени ризика (Јединствена правила APTU (Додатак Ф уз COTIF 1999), Јединствени технички прописи (ЈТП Опште одредбе – Г))
ПДФСУБ
28Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009)
ПДФ
29Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005 и 91/2015)ПДФСУБ/ЕЦМ
30Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Службени гласник РС", број 41/2018).
ПДФСУБ/ЕЦМ
31Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014 и 68/2015, 103/15, 99/2016 и 113/2017)
ПДФ
32Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018)
ПДФСУБ
33Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“бр. 91/05,30/10 и 93/12)
ПДФ
34Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/201)
ПДФ
35Закон о девизном пословању ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012 и 139/2014 и 30/2018)
ПДФ
36Закон о доприносима на обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн., 772017-усклађени дин. Изн., 113/2017 и 772018-усклађени дин.изн.)
ПДФ
37Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник Републике Србије", бр.72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 и 96/2015)
ПДФ
38Закон о експропријацији ("Службени лист СРЈ", бр.16/01 и "Службени гласник РС", бр.53/95, 20/2009, 55/2013, 15/2015 и 106/2016)
ПДФ
39Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Службени лист СРЈ", бр.16/01 и "Службени гласник Републике Србије", бр.25/2013)
ПДФ
40Закон о железници ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/2018)
ПДФСУБ/ЕЦМ
41Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 54/2015)
ПДФ
42Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013)
ПДФ
43Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009) (др. закон), 72/2009 (др. закон), 43/2011 (одлука УС) и 14/2016
ПДФ
44Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015)
ПДФ
45Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр.97/08, 104/09, 68/12, одлука УС 107/12)
ПДФ
46Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, бр.72/11)
ПДФ
47Закон о заштити узбуњивача (чл.16)(„Службени гласник РС“, бр. 128/2014)
ПДФ
48Закон о здрављу биља („Службени гласник РС“ бр. 41/09)
ПДФ
49Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр.31/11, 99/11, 109/13, 139/14 и 106/15)
ПДФ
50Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају (Сл. гласник РС бр. 83/2018)
ПДФСУБ/ЕЦМ
51Закон о интероперабилности железничког система ("Службени гласник РС", број 41/2018).
ПДФСУБ/ЕЦМ
52Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају ("Службени гласник Републике Србије бр. 66/15)
ПДФСУБ
53Закон о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
ПДФСУБ/ЕЦМ
54Закон о јавним предузећима (Службени гласник РС 15/2016)
ПДФ
55Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14)
ПДФ
56Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016)
ПДФ
57Закон о систему плата запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС" бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
ПДФ
58Закон о обавезном осигурању у саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013-одлука УС)
ПДФ
59Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Службени лист СРЈ“, бр. 31/91)
ПДФ
60Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник Републике Србије", бр.96/2015)
ПДФ
61Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) 
ПДФ
62Закон о осигурању („Сл.гласник РС", бр. 55/2004, 70/2004 - испр., 61/2005, 61/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 101/2007, 63/2009 - oдлука УС, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 и 139/2014 - др. закон)
ПДФ
63Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр.72/11, 49/13, 74/13, 55/14)
ПДФ
64Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14)
ПДФ
65Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (одлука УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (одлука УС), 50/2013 (одлука УС), 98/2013 (одлука УС), 132/2014, 145/2014)
ПДФ
66Закон о платном промету („Сл. лист СР“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон)
ПДФ
67Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др., 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење и 112/2015 и 113/2017)
ПДФ
68Закон о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС" бр. 84/2004)
ПДФ
69Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - oдлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн.,., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015 i 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 усклађени дин. изн., 113/2017 и 7/2018 усклађени дин. изн.)
ПДФ
70Закон о порезу на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон)
ПДФ
71Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Службени гласник РС бр.. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/2018).
ПДФ
72Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/11)
ПДФ
73Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају („Службени гласник РС-Међународни уговори“, бр. 1/10)
ПДФ
74Закон о потврђивању споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи („Службени гласник РС“, бр.102/07)
ПДФ
75Закон о потврђивању споразума о фондацијској сарадњи "Трансевропска железница (TER)" („Службени гласник РС-Међународни уговори“, бр. 1/10)
ПДФ
76Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16)
ПДФ
77Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015)
ПДФ
78Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014)
ПДФФУК
79Закон о раду (Службени гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлика УС и 43/2017)
ПДФСУБ
80Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр.62/13)
ПДФ
81Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, са изменама и допунама („Сл. гласник РС", бр. 119/12 и 68/15)
ПДФФУК
82Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
ПДФ
83Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција (Службени гласник РС 43/2004)
ПДФ
84Закон о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС“ бр. 41/09)
ПДФ
85Закон о транспорту опасне робе  ("Службени гласник РС", бр. 104 од 23. децембра 2016, 83 од 29. октобра 2018. године)
ПДФСУБ/ЕЦМ
86Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", бр. 38/2015)
ПДФ
87Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
ПДФ
88Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (,,Сл.гласник РС", бр. 93/12)
ПДФ
89Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012, 25/2015)
ПДФ
90Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања (Службени гласник РС 30/10, 44/14-др.закон, и116/14)
ПДФ
91Закон о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999) и Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 03. јуна 1999. године   („Сл.гласник РС“, бр. 102/07, Службени гласник РС-Међународни уговори, бр. 1/10, 2/13 –др.пропис)
ПДФ
92Указ о проглашењу закона о ратификацији европског споразума о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (AGTC) („Службени лист СЦГ-Међународни уговори“, бр. 7/05)
ПДФ
93Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама ("Сл. гласник ЖС" бр. 40/2016)
ПДФСУБ
94Информатор о раду
ПДФ
95Кодекс пословне етике ("Сл. гласник ЖС" бр. 27/2015)
ПДФСУБ
96Колективни уговор за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, број 27/18)
ПДФСУБ/ЕЦМ
97Наредба о редовном стручном поучавању запослених у "Србија Карго" а.д.
ПДФСУБ/ЕЦМ
98ОДЛУКА o усвајању службеног материјала Реда вожње за 2017/2018. годину, из надлежности „Србија Карго“ а.д. са Извештајем о реализацији задатака из Смерница за организацију саобраћаја и образложењем организације саобраћаја ("Сл. гласник ЖС" бр. 67/2017)
ПДФ
99ОДЛУКА о утврђивању висине накнаде штете за задржавање теретних кола, која се наноси “Србија Карго” а.д. од стране лица чије услуге користи “Србија Карго” а.д. за вршење превоза("Сл. гласник ЖС" бр. 33/2017)
ПДФ
100ОДЛУКА о утврђивању висине накнаде за изнајмљивање вучних возила и услуге рада извршног особља „Србија Карго“ а.д.("Сл. гласник ЖС" бр. 33/2017)
ПДФ
101ОДЛУКА о конституисању Одбора директора
ОДЛУКА о избору извршног директора за развој и заједничке послове ОДЛУКА о избору извршног директора за саобраћај (""Сл. гласник ЖС"" бр. 52/2017)"
102ОДЛУКА о покретању поступка утврђивања вишка запослених у 2017. години("Сл. гласник ЖС" бр. 41/2017)
103Објава UIC 219 (DIUM)-Јединствени даљинар у међународном робном саобраћају:Списак станица у робном саобраћају-списак места за отпрему/пријем робе (2 издање март 2008.)
104Објава UIC 221(NHM)–Хармонизована номенклатура робе (5. издање, септембар 2009)
105Објава UIC 304 – Исказивање транспортног прихода (4. издање, јануар 2007.)
106Објава UIC 311 – Општи поступци који се примењују на финансијске односе међу члановима  UIC (1. јануар 2007.)
107Одлука о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Сл. гл. ЖС 14/2017)
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
108Одлука о измени Одлуке о утврђивању броја печата и штамбиља, начину употребе и чувања печата и штамбиља("Сл. гласник ЖС" бр. 29/2015) Упутство за спровођење пописа имовине и обавеза ("Сл. гласник ЖС" бр. 29/2015)
ПДФ
109Одлука о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз робе („Службени гласник РС“, бр. 60/15)
ПДФСУБ
110Одлука о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије ("Сл. гласник ЖС" бр. 54/2016)
ПДФ
111Одлука о усвајању Плана интегритета "Србија Карго" а.д.
112Одлука о утврђивању висине накнаде штете за продужено бављење вучног возила, особља и теретних кола, која се наноси „Србија Карго“ а.д. од стране лица чије услуге користи „Србија Карго“ а.д. за вршење превоза (управљача инфраструктуре), а због увођења лаганих вожњи("Сл. гласник ЖС" бр. 47/2017)
113Општи услови пословања (AGB) у робном саобраћају
114Општи услови превоза у међународном железничком робном саобраћају (ABB-CIM)
115ОУК/AVV-Општи уговор за коришћење теретних кола
ПДФСУБ/ЕЦМ
116ОУК-Прилoг 9
ПДФСУБ/ЕЦМ
117ОУК-Прилог 10
ПДФСУБ/ЕЦМ
118ОУК-Прилог 11
ПДФСУБ/ЕЦМ
119ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки("Сл. гласник ЖС" бр. 57/2017)
ПДФСУБ/ЕЦМ
120ПРОГРАМ РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ у 2017. години("Сл. гласник ЖС" бр. 64/2017)
ПДФ
121План о изменама и допунама Плана оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд у периоду 2016–2020. година ("Сл. гласник ЖС" бр. 64/2017)
122План управљања отпадом "Србија Карго" за период од 2018. до 2021.године ("Службени гласник ЖС" бр.9 од 01.03.2018.год.)
ПДФ
123Повеља интерне ревизије "Србија Карго" а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 32/2015)
124Политика безбедности "Србија Карго" а.д.
ПДФСУБ
125Посебне узансе о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр.18/1977)
ПДФ
126Пословник о раду Одбора директора Друштва   
127Пословник о раду Одељења комерцијалне оператике „Србија Карго“ а.д.(„Службени гласник Железнице Србије“, број 20/18).
ПДФСУБ
128Пословник о раду Скупштине Друштва  
129Прaвилник o eлeмeнтимa гoдишњeг извeштaja o бeзбeднoсти упрaвљaчa жeлeзничкe инфрaструктурe и жeлeзничкoг прeвoзникa и гoдишњeг извeштaja Дирeкциje зa жeлeзницe (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 61/16 и 89/2016)
ПДФСУБ
130Прaвилник o eлeмeнтимa рeгистрa дoзвoлa зa упрaвљaњe вучним вoзилoм и eлeмeнтимa рeгистрa дoдaтних oвлaшћeњa ("Службени гласник Републике Србије", бр. 22/16)
131Прaвилник o oбрaсцимa сeртификaтa o бeзбeднoсти зa  упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм ("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/15)
ПДФСУБ
132Прaвилник o oдржaвaњу пoдсистeмa eнeргиja ("Службени гласник Републике Србије", бр. 106/15)
133Прaвилник o oзнaчaвaњу жeлeзничких вoзилa ("Службени гласник Републике Србије", бр. 74/2014)
ПДФСУБ
134Прaвилник o зajeдничким бeзбeднoсним мeтoдaмa зa oцeну усaглaшeнoсти сa зaхтeвимa зa дoбиjaњe сeртификaтa o бeзбeднoсти и o eлeмeнтимa систeмa зa упрaвљaњe бeзбeднoшћу ("Службени гласник Републике Србије", бр. 71/2015)
ПДФСУБ
135Прaвилник o зajeдничким пoкaзaтeљимa бeзбeднoсти у жeлeзничкoм сaoбрaћajу ("Службени гласник Републике Србије", бр. 25/2019)
ПДФСУБ
136Прaвилник o образасцимa за издавање сертификата о безбедности за превоз ("Службени гласник Републике Србије", бр. 84/2015)
ПДФСУБ
137Прaвилник o одржавању железничких возила ("Службени гласник Републике Србије", бр. 101/2015, 24/2016 и 36/2017)
ПДФСУБ/ЕЦМ
138Прaвилник o реду вожње ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/2014 и 36/2017)
ПДФСУБ/ФУК
139Прaвилник o сaдржини aктa o oдржaвaњу пoдсистeмa туристичкo-музejскe жeлeзницe (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 61/16)
ПДФ
140Прaвилник o тeхничким услoвимa зa пoдсистeм eнeргиja ("Службени гласник Републике Србије", бр. 106/15)
ПДФ
141Прaвилник o тeхничким услoвимa зa сигнaлнo-сигурнoснe урeђaje ("Службени гласник Републике Србије", бр. 18/16 и 89/2016)
142Прaвилник o тeхничким услoвимa и oдржaвaњу гoрњeг стрoja жeлeзничких пругa ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/2016 и 74/16)
143Прaвилник o услoвимa зa oбaвљaњe oдржaвaњa пoдсистeмa eнeргиja ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 61/16)
144Прaвилник o услoвимa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти oдржaвaњa жeлeзничкe тeлeкoмуникaциoнe мрeжe (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 61/16)
145Прaвилник o услoвимa зa вршeњe пoслoвa oдржaвaњa гoрњeг и дoњeг стрoja жeлeзничких пругa ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje", бр. 61/16)
146Правила заштите од пожара Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд("Сл. гласник ЖС" бр. 48/2016)
ПДФ
147Правилник о административно-канцеларијском пословању, архивирању и коришћењу регистратурског материјала (Одлука Одбора директора СК ад бр. 4/2019-866-232 од 25.09.2019. године)
ПДФСУБ
148Правилник о административно-канцеларијском пословању од 11.05.2018. године ("Сл. гласник ЖС" бр. 21/2018)
ПДФСУБ
149Правилник о благајничком пословању и рачуноводственом вођењу транспортних прихода у превозу робе железницом - Правилник 181р, 2012.год.
150Правилник о ближем уређењу поступка jавних набавки („Службени гласник ЖС“, бр. 5/2016, 20/2016)
СУБ
151Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки ("Сл. гласник ЖС" бр.8/2016)
ПДФСУБ
152Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања ("Сл.гласник РС", бр.70/2009)
153Правилник о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско санитарној контроли и начину обављања ветеринарско санитарног прегледа пошиљака на граничним прелазима („Службени гласник РС“ бр. 56/10)
154Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац није дужан да обезбеди управљање амбалажним отпадом ("Сл.гласник РС", бр.70/2009)
155Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење ("Сл.гласник РС", бр.70/2009)
156Правилник о граничној вредности укупног нивоа концетрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне вредности ("Сл.гласник РС", бр.70/2009)
ПДФ
157Правилник о давању у закуп пословног и рекламног простора ("Сл. гласник ЖС" бр. 23/2016)
158Правилник о допуни Правилника о попису и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем (Сл. гласник ЖС бр. 18/2017)
ПДФФУК
159Правилник о допуни правилника о попису и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем и Одлука о усвајању допуне Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза за 2016. годину("Сл. гласник ЖС" бр. 18/2017)
160Правилник о елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице („Службени гласник Републике Србије“, бр. 61/16 и 89/2016)
ПДФСУБ
161Правилник о елементима железничке инфраструктуре ("Службени гласник Републике Србије", бр. 10/2014)
162Правилник о заваривачким радовима на железничким возилима („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 5/81) ПР-211
ECM
163Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник Републике Србије“, бр. 71/2015)
ПДФСУБ
164Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, бр. 25/2019)
ПДФСУБ
165Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/2015
ПДФСУБ
166Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система ("Службени гласник Републике Србије", бр. 80/2015)
ПДФСУБ
167Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Службени гласник РС”, бр. 24/2017)
ПДФСУБ
168Правилник о изменама и допунама Правилника о давању у закуп пословног и рекламног простора ("Сл. гласник ЖС" бр. 27/2016)
169Правилник о измени Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама ("Сл. гласник ЖС" бр.5/2017)
170Правилник о измени Правилника о управљању отпадним материјалом насталим у процесу рада и расходовањем средстава("Сл. гласник ЖС" бр. 47/2017)
171Правилник о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 4/16)
ПДФСУБ
172Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", бр.56/2010)
173Правилник о кочницама железничких возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 2/88 и 1/95) (ПР-231)
ПДФ
174Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет ("Сл.гласник РС", бр.70/2009)
175Правилник о листи POP-s материја, начину и поступку за управљање POP-s отпадом и граничним вредностима концетрације POP-s материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран POP-s материјама ("Сл.гласник РС", бр.65/2011)
176Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских прозвода ("Сл.гласник РС", бр.99/2010)
177Правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", бр. 53/2019)
ПДФСУБ
178Правилник о међународном превозу опасних материја железницом (РИД)
ПДФСУБ
179Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологије за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл.гласник РС", бр.91/2012, 10/2013)
ПДФ
180Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр.61/2010)
181Правилник о накнади штете учињене на транспортним средствима у железничком саобраћају („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 2/96) ПР-209
182Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоросцентним цевима које садрже живу ("Сл.гласник РС", бр.97/2010)
ПДФ
183Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима ("Сл.гласник РС", бр.86/2010)
ПДФ
184Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима ("Сл.гласник РС", бр.98/2010)
185Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС", бр.104/2009, 81/2010)
186Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији ("Сл.гласник РС", бр.1/2012)
187Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала ("Сл.гласник РС", бр.70/2009)
188Правилник о начину опремања железничких шинских возила апаратима за гашење пожара са хемијским средствима за гашење пожара („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 6/92)ПР-208
189Правилник о начину оспособљавања железничких радника за пружање прве помоћи („Службени лист СРЈ”, број 3/00)(ПР-656)
190Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл.гласник РС", бр.92/2010)
191Правилник о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера("Службени гласник Републике Србије", бр.98/2016)
192ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ТРАНСПОРТА И ОБАВЕЗНОМ ОПЕРАТИВНОМ ПРАЋЕЊУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ, КАО И ОБАВЕЗАМА УЧЕСНИКА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ И У ВАНРЕДНИМ ДОГАЂАЈИМА
ПДФ
193Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја ("Службeни глaсник Републике Србије", бр. 89/2016)
ПДФ
194Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
195Правилник о облику, садржини,начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку (,,Службени гласник РС“ бр. 7/15, 45/15,  56/15 и 88/15)
196Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом или амбалажним отпадом ("Сл.гласник РС", бр.21/2010, 10/2013)
197Правилник о обрасцима тромесечног извештавања о реализацији годишњих програма пословања („Сл.гласник РС“ бр.36/16)
198Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/2010)
199Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу предходног обавештавања, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.17/2017)
200Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.114/2013)
201Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Сл.гласник РС", бр.72/2009-249)
202Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака ("Службени гласник РС", бр. 94/10, 1/11, 25/11, 66/11, 94/11, 54/12, 12/13, 18/13, 56/13, 76/13, 104/13; 24/14, 55/14, 64/14, 112/14, 6/15, 15/15, 24/15 и 33/15)
203Правилник о одржавању железничких возила (сл. гласник рс" бр. 101/15; 24/2016; 36/2017)
ЕЦМ
204Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја ("Службени гласник Републике Србије", бр. 80/2015)
ПДФ
СУБ
205Правилник о одржавању стабилних постројења електричне вуче на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 9/84 и 12/88) (ПР-213)
206Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Сл. гласник ЖС бр. 49/2018)
ПДФ
СУБ/ЕЦМ/ФУК
207Правилник о организацији превоза путника и пошиљака -Правилник 160, 1980.год.
208Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема ("Службени гласник Републике Србије", бр. 5/16)
ПДФ
209Правилник о поклонима запослених у а.д. за жел. превоз робе "Србија Карго" Београд("Сл. гласник ЖС" бр. 20/2017)
ПДФСУБ
210Правилник о попису и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. гласник ЖС" бр. 5/2016 и 18/2017)
211Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл.гласник РС", бр.75/2010)
212Правилник о поступању са уређајима и опадом који садржи PCB ("Сл.гласник РС", бр.37/2011)
213Правилник о поступку за проверавање психичке и физичке способности железничких радника пре њиховог ступања на рад и у току рада („Службени лист СРЈ”, број 3/00)(ПР-657)
ПДФСУБ
214Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне околине („Сл. гласник РС“, број 94/06, 108/06,114/14 и 102/15)
ПДФСУБ
215Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у "Србија Карго" а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 28/2015) Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања у "Србија Карго" а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 32/2015) Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем("Сл. гласник ЖС" бр. 30/2015)
ПДФ
216Правилник о превозу нарочитих пошиљака, ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 6/2017)
ПДФСУБ
217Правилник о раду унутрашње контроле ("Сл. гласник ЖС" бр. 48/2016)
ПДФСУБ/ЕЦМ
218Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ("Сл. гласник ЖС" бр. 28/2016)
219Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта ("Службени гласник Републике Србије", бр.121/2012 и 102/2015)
220Правилник о садржини Акта о индустријском колосеку и садржини Акта о индустријској железници ("Службени гласник Републике Србије", бр. 109/2013)
ПДФСУБ
221Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Сл.гласник РС", бр.96/2009)
222Правилник о садржини и изгледу обрасца, као и начину издавања заједничког ветеринарског улазног документа (ЗВУД) („Службени гласник РС“ бр. 70/10)
223Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Службени гласник Републике Србије", бр.22/2015)
224Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за управљање амбалажним отпадом ("Сл.гласник РС", бр.76/2009)
225Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора ("Службени гласник Републике Србије", бр.22/2015 и 24/2017)
226Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада ("Сл.гласник РС", бр.73/2010)
227Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију («Службени гласник РС», број 42/16)
ФУК
228Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за управљање отпадом ("Сл.гласник РС", бр.95/2010)
229Правилник о саобраћају специјалног воза („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 9/78); ПР-7
230Правилник о службеној и заштитној одећи и обући запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд ("Сл. гласник ЖС бр. 9/2017 )
ПДФСУБ/ЕЦМ
231Правилник о спецификацији регистра инфраструктуре, ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 10/2017)
ПДФ
232Правилник о спонзорству и донацијама ("Сл. гласник ЖС" бр. 8/2016) и Правилник о изменама и допунама Правилника о спонзорству и донацијама од 11.05.2018. године ("Сл. гласник ЖС" бр. 47/2017 и 34/2018)
ПДФ
233Правилник о стандардизацији на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 14/89)(ПР-215 )
СУБ
234Правилник о стипендирању 4 2018-684-199 12 10 2018
ПДФ
235Правилник о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 10/86, 2/87 и 6/90)(ПР-646)
ПДФСУБ
236Правилник о техничким условима за примену уља у уређајима вучних возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 2/83) ПР-207
237Правилник о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 89/2016)
238Правилник о техничким условима и одржавању железничке телекомуникационе мреже, ("Службени гласник Рeпубликe Србиje " бр. 38/2017)
239Правилник о техничком прегледу железничких возила  ("Службени гласник Републике Србије", бр. 4/16)
ПДФСУБ
240Правилник о трошковима превоза 4 2018-685-199 од 12 10 2018
ПДФ
241Правилник о унутрашњем реду у железничком саобраћају („Службени лист СРЈ”, број 16/00)(ПР-652 )
242Правилник о управљању медицинским отпадом ("Сл.гласник РС", бр.78/2010)
243Правилник о управљању отпадним материјалом насталим у процесу рада и расходовања средстава ("Сл. гласник ЖС" бр. 31/2016, 47/2017)
ПДФ
244Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине ("Сл.гласник РС", бр.25/2015 и 43/2017)
245Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада("Сл.гласник РС", бр.31/2015)
246Правилник о условима за вршење послова одржавања сигнално-сигурносних уређаја („Службени гласник Републике Србије“, бр. 61/16)
247Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна делатност у производном сектору и предузећима као јавним службама ("Службени гласник Републике Србије", бр.98/2016)
ПДФ
248Правилник о условима и начину коришћења возила ("Сл. гласник ЖС" бр. 33/2017)
ПДФ
249Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складишћења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл.гласник РС", бр.98/2010)
250Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила ("Службени гласник Републике Србије" брoj 104/2016)
ПДФСУБ/ЕЦМ
251Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл.гласник РС", бр.71/2010)
252Правилник о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС бр. 107/12 и 74/13)
253Правилник о фитосанитарној контроли биља, биљних производа и прописаних објеката у међународном промету („Службени гласник РС“ бр. 32/10 и 32/11)
254Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да утврди кауцију за појединачну амбалажу у коју је смештена та хемикалија и о висини кауције за одређену амбалажу према врсти амбалаже или хемикалије која је у њу смештена ("Сл.гласник РС", бр.99/2010)
255Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком („Сл.гласник РС, бр.120/2007 и 93/2008)
ЕЦМ
256Привремено упутство о царинском поступку код увоза, провоза и извоза, 2007. год.
257Прилог бр.24 Приручника за робни саобраћај CIT (GTM-CIT), Прописи о пломбирању теретних кола и UTI
258Приручник ЕЦМ
ПДФЕЦМ
259Приручник за едукацију запослених у "Србија Карго"а.д. о остваривању нулте толеранције на корупцију у Републици Србији
260Приручник за едукацију запослених у "Србија Карго"а.д., Београд о остваривању нулте толеранције на корупцију у Републици Србији("Сл. гласник ЖС" бр. 5/2016)
261Приручник за колски лист CUV (GLW-CUV)
262Приручник за поновну предају (реекспедицију) GR CIM/SMGS
263Приручник за примену мера безбедности од електричне струје на контактној мрежи монофазног система 25 kV, 50Hz ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 5/79)УП-227а
264Приручник за робни саобраћај CIT (CIT GTM-CIT)
265Приручник за товарни лист CIM (GLV-CIM)
266Приручник Система управљања безбедношћу (ПР.СУБ)
ПДФСУБ
267Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад у "Србија Карго" а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 47/2016)
ПДФСУБ/ЕЦМ
268Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у "Србија Карго" а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 35/2016)
269Прописи за израчунавање и изналажење времена вожње возова (1956. године) УП-69
270Прописи за товарење, свеска 1 до 3
271Процедура ЕЦМ -Анализа ризика у вези са обимом послова које обавља организација-П.ЕЦМ.01
ПДФ
272Процедура ЕЦМ -Добијање првобитне документације-П.ЕЦМ.05
ПДФ
273Процедура ЕЦМ -Информисање-П.ЕЦМ.03
ПДФ
274Процедура ЕЦМ -Провера обављених радова одражавања-П.ЕЦМ.06
ПДФ
275Процедура ЕЦМ -Редовно прикупљање, праћење и анализа меродавних података-П.ЕЦМ.02
ПДФ
276Процедура ЕЦМ -Уговорени послови-П.ЕЦМ.04
ПДФ
277Процедура за поступак продаје вучних возила и теретних кола „Србија Карго“ а.д. сагласно донетом решењу Владе РС о давању сагласности на Одлуку о расходовању и продаји 332 теретних кола и 105 локомотива разних серија, власништво „Србија Карго“ а.д
278Процедура за процену вредности вучних возила и теретних кола која се продају
279Процедура СУБ -Вођење, ажурирање и коришћење регистра прописа о безбедности саобраћаја-П.СУБ.08-О
ПДФСУБ
280Процедура СУБ -Вршење пробе кочница и припрема за отпрему воза-П.СУБ.15-ВВИТКП
ПДФСУБ
281Процедура СУБ -Експлоатација локомотиве, ангажовање на превлачењу возова, раду маневре и бављење у успутним станицама, између изласка и уласка у депо-П.СУБ.20-ВВИТКП
ПДФСУБ
282Процедура СУБ -Контрола и интерна ревизија СУБ-П.СУБ.04-УК
ПДФСУБ
283Процедура СУБ -Наручивање, достава и утовар кола-П.СУБ.09-СТ
ПДФСУБ
284Процедура СУБ -Одлучивање о избору добављача и уговарање у оквиру Центра за НЦС-П.СУБ.07-НЦС
ПДФСУБ
285Процедура СУБ -Одржавање локомотива-П.СУБ.06-ЗОВС
ПДФСУБ
286Процедура СУБ -Одржавање постројења, опреме и уређаја-П.СУБ.16-ЗОВС
ПДФСУБ
287Процедура СУБ -Периодична обука особља на одржавању возних средстава-П.СУБ.19-ЗОВС
ПДФСУБ
288Процедура СУБ -План праћења (акциони план), израда, доношење и праћење-П.СУБ.22-О
ПДФСУБ
289Процедура СУБ -Поступање по Записнику о инспекцијском надзору надлежног државног органа-П.СУБ.25-УКПСБ
ПДФСУБ
290Процедура СУБ -Поступање са Нацртом коначног извештаја о истрази, Коначним извештајем о истрази ЦИНС и безбедносним препорукама Дирекције за железнице-П.СУБ.14 -УКПСБ
ПДФСУБ
291Процедура СУБ -Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних-П.СУБ.23
ПДФСУБ
292Процедура СУБ -Поступци и облици за документовање информација о безбедности и одређивање поступка за контролу садржине важних информација-П.СУБ.24
ПДФСУБ
293Процедура СУБ -Праћење и извештавање о функционисању предметне набавке у пракси - у оквиру Центра за НЦС-П.СУБ.17-НЦС
ПДФСУБ
294Процедура СУБ -Процедура оцене ризика при спровођењу промена-П.СУБ.18-О

ПДФСУБ
295Процедура СУБ -Пријем локомотиве: новоизграђене, ремонтоване из редовног прегледа или ванредне оправке-П.СУБ.05-ВВИТКП
ПДФСУБ
296Процедура СУБ -Припрема локомотиве за покретање воза, допремање у станицу очекиваног почетка рада-П.СУБ.10-ВВИТКП
ПДФСУБ
297Процедура СУБ -Процедура оцене ризика при спровођењу промена-П.СУБ.18-О
ПДФСУБ
298Процедура СУБ -Реализација и праћење Уговора у оквиру Центра за НСЦ-П.СУБ.12-НЦС
ПДФСУБ
299Процедура СУБ -Редовно одржавање теретних кола-П.СУБ.11-ЗОВС
ПДФСУБ
300Процедура СУБ -Спровођење прописаних процедура у оквиру Центра за НЦС-П.СУБ.01-НЦС
ПДФСУБ
301Процедура СУБ -Утврђивање, праћење и увођење неопходних промена коропоративних циљева безбедности-П.СУБ.02-О
ПДФСУБ
302Процедура СУБ -Формирање воза, квачење кола и пописи припрема пратећих документа теретног воза-П.СУБ.03-СТ
ПДФСУБ
303Процедура СУБ -Циљеви безбедности при обављању одржавања железничких возних средстава-П.СУБ.21-ЗОВС
ПДФСУБ
304Путоказ за упућивање телеграма на ЈЖ у унутрашњем и међународном железничком телекомуникационом саобраћају („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 11/93 и 4/96) УП-85
СУБ
305Р Е Ш Е Њ Е о измени Решења о образовању Тима за приговоре ("Сл. гласник ЖС" бр. 70/2017)
306Решење о преносу овлашћења за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа бр. 1/2018-3101 од 01.06.2018. године
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
307Саобраћајни правилник („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03)(ПР-2)
ПДФСУБ
308Саобраћајно транспортно упутство (СТУ-деоБ)
309Саобраћајно упутство („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 6/80, 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01)(СУ-40)
ПДФСУБ
310Сигнални правилник („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 5/96 и 1/97) ( ПР-1 )
ПДФСУБ
311Спт 31 ( Део1 ) - Услови превоза и рачунање превознине (ЗЈЖ бр.2686/1-88, од 01.01.1989.год. ТТВ бр.27/88, пречишћена и ажурирана верзија ТТВ бр.24/11)
312Спт 32 ( Део 2 ) - Класификација робе (од 01.05.2016. СК бр.17/2016-221 )
313Спт 33 ( Део 3 ) - Именик железничких станица Србије (ЗЈЖ бр.106/98-15 од 01.03.1999. ТТВ бр.4/99)
314Спт 34 ( Део 4 ) - Даљинар за превоз на пругама југословенских железница (ЗЈЖ бр.24/2001-01 од 01.02.2001, ТТВ бр.2/2001)
315Спт 35 ( Део 5 ) - Путоказ (ЗЈЖ бр.2354-1/87 од 01.01.1988.)
316Спт 36 ( Део 6 ) - Ценовник железничких услуга - друго издање ( ЖС бр.27-4/2014-17 од 01.04.2009. важи од 15.01.2015.)
317Спт 37 ( Део 7 ) - Транзитна тарифа
318Спт 68 - Тарифа Европа-Азија за превоз робе железницом (ТЕА) део I-IV ( од 01.02.1998, пречишћена верзија од 01.01.2006. ЖС бр.2181-4/2006, ТТВ бр.1/2006)
319Статут Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго" а.д. - пречишћен текст (Одлука законског заступника СК ад бр. 1/2017-450 од 20.04.2017. године)
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
320Статут Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго" а.д. (Сл. гл. РС бр. 60/2015)
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
321Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019.године ("Сл.гласник РС", бр.29/2010)
322Спт 37 ( Део 6а ) - Накнаде за индустријске и посебне колосеке и манипулативне пруге (ЗЈЖ бр. 60/03-03 од 01.03.2004. године)
323УГОВОР О ОСНИВАЊУ ТРАНСПОРТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
324Упутство 182 за транспортно и благајничко пословање код превоза робе железницом("Сл. гласник ЖС" бр. 13/2016, 64/2016)
325Упутство за безбедан и здрав рад других лица која нису запослена а обављају послове, стручно оспособљавање или праксу у "Србија Карго" а.д. ("Сл. гласник ЖС" бр. 31/2016)
ПДФ
326Упутство за вођење евиденције делатности вуче возова и одржавања вучних возила на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 8/84 и 11/92)УП-236
ПДФСУБ
327Упутство за доказивање присуства алкохола у организму радника за време рада на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 5/67)УП-670
328Упутство за експлоатацију и одржавање окретних постоља типа Y-25 i Y-27 усвојених на југословенским железницама („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 2/87)УП-250
ПДФ
СУБ/ЕЦМ
329Упутство за израду и управљање досијеом о одржавању железничких возила ("Сл. гласник ЖС" бр. 32/2015)
ПДФСУБ/ЕЦМ
330Упутство за израду технолошког процеса рада ранжирних и распоредних станица („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 6/72) УП-80
331Упутство за контролу извршења реда вожње и примене саобраћајно- техничких прописа („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 3/84 и 2/87) УП-43
332Упутство за коришћење совјетских (СЖД) кола - цистерни на пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 8/88 и 5/89)УП-269
ПДФ
333Упутство за мерење и испитивање контактне мреже на пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 7/89)(УП-264)
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
334Упутство за мерење омског отпора на осовинском слогу железничких возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 4/78) УП-244
335Упутство за обављање послова на пругама ЈЖ електрифицираним монофазним системом 25 kV, 50Hz („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 4/90)УП-228
336Упутство за обраду података пописа теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 7/85, 2/89, 14/90 и 8/94)УП-89
337Упутство за одржавање вучних возила ("Сл. гласник ЖС" бр. 32/2015 и 22/2017)
ПДФСУБ
338УПУТСТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА (сл. Гласник ЖС бр. 38/2018)
ПДФСУБ/ЕЦМ
339Упутство за означавање возова на пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 12/94 и 2/95)(УП-54)
340Упутство за оплемењивање воде за дизел возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 10/73)УП-299
341Упутство за оправку осовинских склопова и осовинских лежишта за кола ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 2/00) УП-260
ПДФСУБ/ЕЦМ
342Упутство за подмазивање кола („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/55) УП-252
СУБ/ЕЦМ
343Упутство за попис теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 3/85, 2/89, 14/90 и 8/94)УП-88
344Упутство за попуњавање изваднице за накнадно улагање("Сл. гласник ЖС" бр. 6/2017)
345Упутство за пријем и отпрему телеграма "Србија Карго" а.д.
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
346Упутство за примену Закона о порезу на додату вредност за железнички превоз робе (Упутствo 182 ПДВ) ("Сл. гласник ЖС" бр. 16/2017)
347Упутство за примену сигнала за електричну вучу („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 8-9/87 и 8/89)(УП-237)
ПДФСУБ
348Упутство за рад особља вучних возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 8-9/91)УП-246
ПДФСУБ
349Упутство за редовне оправке тегљеничких и одбојничких уређаја („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 10/92) УП-242/5
СУБ
350Упутство за руковање индуктивним аутостоп-уређајем I 60 („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 2/75, 7/78, 8/81 и 8/89)УП-425
ПДФСУБ
351Упутство за спровођење пописа имовине и обавеза ("Сл. гласник ЖС" бр. 72/2017)
ПДФ
352Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига I и II („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 3/99, 2/91, 1/92 и 2/93)УП-70
353Упутство о врстама и употреби телекомуникационих уређаја и веза (1977. године)УП-470
354Упутство о гаранцији квалитета извршених оправки железничких возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 7/79)УП-239
СУБ/ЕЦМ
355Упутство о допуни упутства за одржавање вучних возила ("Сл. гласник ЖС" бр. 22/2017)
ПДФСУБ/ЕЦМ
356Упутство о изменама и допунама упутства о изради, доношењу и објављивању интерних аката од 11.05.2018. године("Сл. гласник ЖС" бр. 21/2018)
СУБ
357Упутство о изради, доношењу и објављивању интерних аката ("Сл. гласник ЖС" бр. 10/2018)
ПДФСУБ
358Упутство о коресподенцији и начину комуникације са трећим лицима 1-2017-1398 од 16 10 2017
ПДФ
359Упутство о кочењу возова („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 4/98 и 5/98)(УП-233)
ПДФСУБ
360Упутство о кочењу возова ЈЖ који у свом саставу имају теретна кола - СЖД („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 5/89 и 7/90)(УП-233/01)
ПДФ
361Упутство о маневрисању („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 3/80, 6/83, 3/87, 4/88, 6/91 и 2/94)(УП-42)
ПДФСУБ
362Упутство о манипулацији при превозу робе железницом - Упутство 162, 1999. год.
363Упутство о мерама безбедности од електричне струје на електрифицираним пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 8/88)УП-227
ПДФСУБ
364Упутство о обезбеђењу саобраћаја у току зиме („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/04)УП-333
ПДФСУБ
365Упутство о обрасцима саобраћајне службе и начину њиховог вођења („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 9/84, 4/88, 6/91 и 2/94)(УП-58)
ПДФСУБ
366Упутство о организацији и евиденцији радног времена у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ("Сл. гласник ЖС" бр. 28/2018)
367Упутство о оцени радног учинка запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, број 34/18).
368Упутство о поступку верификације производа и провери подобности произвођача кочне опреме („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 6/01)
369Упутство о поступку верификације производа и провери подобности произвођача у области возних средстава („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 2/02 и 2/04)(УП-201/01)
ПДФ
370Упутство о поступку издавања додатних овлашћења и изради регистра додатних овлашћења за машиновође Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ("Сл. гласник ЖС" бр. 24/2017)
ПДФСУБ
371Упутство о поступку код оштећења страних теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 5/03)УП-275
ПДФЕЦМ
372Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју "Инфраструктура железнице Србије" а.д.
ПДФ
373Упутство о поступцима у случају несрећа и незгода "Србија Карго" ад - "Сл. гл. ЖС", бр. 20/19 (Одлука ОД СК ад бр. 4/2019-773-218 од 14.05.2019. године).
ПДФСУБ
374Упутство о потражном поступку - Упутство 163, 1981. год.
375Упутство о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на висини приликом вршења контроле пломби на крову кола - цистерни на индустријском колосеку Рафинерије нафте Панчево - у блоку прерада - НИС а.д. Нови Сад ("Сл. гласник ЖС" бр. 47/2016)
ПДФСУБ/ЕЦМ
376Упутство о превозу тенка М-84 и његових модификација („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/88)УП-261
377Упутство о привременом регулисању саобраћаја возова на двоколосечним пругама за време капиталног ремонта једног колосека („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 9/83)(УП-71)
378"Упутство о процедури припреме документације, фактурисања, наплате/плаћања и књижења оправке оштећених теретних кола („Службени гласник ЖС“, бр. 13/2016) Упутство о изменама и допунама Упутства о процедури документације, фактурисања, наплате/плаћања и књижења оправке теретних кола (""Сл. гласник ЖС"" бр. 24/2017)
"
ПДФЕЦМ
379Упутство о раду контролно-пријемних органа ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/03)УП-221
ПДФСУБ/ЕЦМ
380Упутство о руковању брзиномерним уређајима на вучним и другим возилима и обради траке за регистровање („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 6/80 и 8/90)УП-230
ПДФ
381Упутство о саобраћају вучних возила која нису опремљена аутостоп-уређајима на пругама опремљеним пружним делом аутостоп-уређаја („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 6/82 и 8/82)(УП-428)
СУБ
382Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда вожње са прилозима 1, 2 и 3 („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 9/89, 6/91, 8-9/91, 4/92 и 9/92) УП-52
ПДФ
383Упутство о употреби кола и товарног прибора („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 3/97)УП-90
СУБ
384Упутство о управљању вучним возилима у једнопоседу („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 7/94 и 9/94)(УП-248)
ПДФ
385Упутство о управљању опасним отпадом ("Сл. гласник ЖС" бр. 31/2016)
ПДФ
386Упутство о царинском поступку - Упутство 164, 1997. год.
387Упутство о чувању техничке документације на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 3/88)УП-271
ЕЦМ
388Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима("Службени гласник РС", бр.14/2009 и 95/2010)
389Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл.гласник РС", бр.113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012 и 30/2013)
390Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман,условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања ("Сл.гласник РС", бр.102/2010, 50/2012)
391Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху („Сл. гласник РС", бр. 71/2010 и 6/2011 – испр.)
392Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ("Службени гласник РС", бр.70/2014, 19/2015 и 83/2015)
393Уредба о изменама Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини ("Службени гласник РС", 13/2017)
394Уредба о категоризацији железничких пруга ("Службени гласник Републике Србије", бр. 115/2013)
395Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и начину обрачунавања и плаћања накнаде("Сл.гласник РС", бр.8/2010)
396Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде ("Сл.гласник РС", бр.111/2009)
397Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање ("Службени гласник РС"бр. 60/09)
398Уредба о листама отпада за прекорачено кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.60/2009)
399Уредба о Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање ("Сл.гласник РС", бр.102/2010)
400Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење плаћања накнаде за загађивање животне средине и највишег износа накнаде ("Сл.гласник РС", бр.113/2005, 24/2010)
401Уредба о методологији за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза („Службени гласник Републике Србије“, бр. 76/2009)
402Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 98/2007 – пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)
403Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/2010)
404Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине ("Сл.гласник РС", бр.60/2009)
405Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија ("Службени гласник РС" бр.  86/10, 61/13,111/13 и 17/14)
406Уредба о посебним условима за транзит одређених деривата нафте ("Службни гласник РС"  бр. 110/07)
407Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начину обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл.гласник РС", бр.54/2010, 86/2011, 15/2012-9, 3/2014)
408Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2015. до 2019.године ("Сл.гласник РС", бр.144/2014)
409Уредба о царински дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС бр. 93/10, 63/13,145/14 и 95/15)
410Ц Е Н О В Н И К за утврђивање накнаде за издавање дозволе за вожњу у управљачници вучног возила ЕВ-82("Сл. гласник ЖС" бр. 33/2017)
411Царински закон (Службени гласник РС број 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108,2016, 113/2017)
412Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго" а.д.
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
413У П У Т С Т В О о изменама и допунама Упутства о изради, доношењу и објављивању интерних аката Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
414Упутство за прегледаче кола - УП 253
ПДФСУБ/ЕЦМ
415Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (" Сл.гласник РС", бр. 1/2019
ПДФСУБ/ЕЦМ
416Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, бр. 45/2019) - пречишћен текст
ПДФСУБ
417Наредба о спровођењу превентивних мера заштите од пожара у летњем периоду бр. 1/2019-3634 од 28.06.2019. године
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
418Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту ("Сл. гласник РС", бр. 1/2019)
ПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
419Упутство о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавањаПДФСУБ/ЕЦМ/ФУК
420Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, бр. 45/2019) - пречишћен текст
ПДФ
421Правилник о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре ("Сл. гласник РС", бр. 56/2019) - пречишћен текстПДФСУБ
422Прилози правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре ("Сл. гласник РС", бр. 56/2019) - пречишћен текстПДФСУБ