Redni brojNaziv propisa i gde je objavljen
LinkSistem
1AIM-Sporazum o odnosima između prevoznika u međunarodnom železničkom saobraćaju
2DIUM RS-Jedinstveni daljinar u međunarodnom robnom saobraćaju: Spisak stanica u robnom saobraćaju-spisak mesta za otpremu/prijem robe (DIUM)
PDF
3EN 12080ECM
4EN 13260SUB/ECM
5EN 13298ECM
6EN 13715ECM
7EN 15085ECM
8EN 15313ECM
9EN 15551ECM
10EN 15566ECM
11EN 15827ECM
12SRPS EN 13260:2010 Primene na železnici - Osovinski sklopovi i obrtna postolja - Osovinski sklopovi - Zahtevi za izradu i isporuku proizvoda
ECM
13SRPS EN 13261:2010 Primene na železnici - Osovinski sklopovi i obrtna postolja - Osovine - Zahtevi za izradu i isporuku proizvoda
ECM
14SRPS EN 13262:2012 Primene na železnici - Osovinski sklopovi i obrtna postolja - Točkovi - Zahtevi za izradu i isporuku proizvoda
ECM
15SRPS EN 13715:2010 Primene na železnici - Osovinski sklopovi i obrtna postolja - Točkovi - Površina kotrljanja
ECM
16SRPS EN 286-3:2009 Jednostavne posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu, namenjene za držanje vazduha ili azota - Deo 3: Čelične posude pod pritiskom konstruisane za opremu za vazdušno kočenje i pomoćne pneumatske sisteme kod šinskih pokretnih skladišta
ECM
17SRPS EN 286-4:2009 Jednostavne posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu, namenjene za držanje vazduha ili azota - Deo 4: Posude pod pritiskom od legura aluminijuma konstruisane za opremu za vazdušno kočenje i pomoćne pneumatske sisteme kod šinskih pokretnih skladišta
ECM
18UIC541-07:1992 Brakes - Regulations governing the construction of different types of braking gear - Simple pressure receptacles of steel, not fired, for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
ECM
19UIC810-1:2003 Technical specification for the supply of rough rolled non-alloy steel tyres for tractive and trailing stock
ECM
20UIC810-2:1985 Technical specification for the supply of rough tyres for tractive and trailing stock - Tolerances
ECM
21UIC812-1:1989 Technical specification for the supply of rolled or forged wheel centres for tyred wheels for trailing stock. Quality requirements
ECM
22UIC834:1993 Technical specification for the supply of simple pressure receptables of steel, not fired, for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
ECM
23Akt o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema „Srbija Kargo‘‘ a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 70/2017)
PDF
24Akcioni plan za spovođenje antikorupcijskih mera za 2016. („Službeni glasnik ŽS“ br. 5/16)
PDF
25Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim prevozima železnicama (COTIF) iz 2007.g i 2013.g.
PDFSUB
26Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim prevozima železnicama (COTIF) iz 2007.g i 2013.g.
PDFSUB/ECM
27Zajednička bezbednosna metoda (ZBM) o oceni i proceni rizika (Jedinstvena pravila APTU (Dodatak F uz COTIF 1999), Jedinstveni tehnički propisi (JTP Opšte odredbe – G))
PDFSUB
28Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009)
PDF
29Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“ br. 101/2005 i 91/2015)PDFSUB/ECM
30Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 41/2018).
PDFSUB/ECM
31Zakon o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp., 108/2013, 142/2014 i 68/2015, 103/15, 99/2016 i 113/2017)
PDF
32Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018)
PDFSUB
33Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“br. 91/05,30/10 i 93/12)
PDF
34Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“ br. 30/2010, 93/2012 i 101/201)
PDF
35Zakon o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014 i 30/2018)
PDF
36Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn., 772017-usklađeni din. Izn., 113/2017 i 772018-usklađeni din.izn.)
PDF
37Zakon o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 i 96/2015)
PDF
38Zakon o eksproprijaciji ("Službeni list SRJ", br.16/01 i "Službeni glasnik RS", br.53/95, 20/2009, 55/2013, 15/2015 i 106/2016)
PDF
39Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Službeni list SRJ", br.16/01 i "Službeni glasnik Republike Srbije", br.25/2013)
PDF
40Zakon o železnici ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 41/2018)
PDFSUB/ECM
41Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima („Sl. glasnik RS“ br. 54/2015)
PDF
42Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013)
PDF
43Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009, 36/2009) (dr. zakon), 72/2009 (dr. zakon), 43/2011 (odluka US) i 14/2016
PDF
44Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/2009, 20/2015)
PDF
45Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br.97/08, 104/09, 68/12, odluka US 107/12)
PDF
46Zakon o zaštiti poslovne tajne („Službeni glasnik RS“, br.72/11)
PDF
47Zakon o zaštiti uzbunjivača (čl.16)(„Službeni glasnik RS“, br. 128/2014)
PDF
48Zakon o zdravlju bilja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)
PDF
49Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br.31/11, 99/11, 109/13, 139/14 i 106/15)
PDF
50Zakon o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju (Sl. glasnik RS br. 83/2018)
PDFSUB/ECM
51Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema ("Službeni glasnik RS", broj 41/2018).
PDFSUB/ECM
52Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srbije br. 66/15)
PDFSUB
53Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
PDFSUB/ECM
54Zakon o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS 15/2016)
PDF
55Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 88/13 i 105/14)
PDF
56Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“ br. 88/2011 i 104/2016)
PDF
57Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (Sl. glasnik RS" br. 18/2016, 108/2016, 113/2017 i 95/2018)
PDF
58Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013-odluka US)
PDF
59Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 57/89 i „Službeni list SRJ“, br. 31/91)
PDF
60Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.96/2015)
PDF
61Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) 
PDF
62Zakon o osiguranju („Sl.glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 - dr. zakon)
PDF
63Zakon o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, br.72/11, 49/13, 74/13, 55/14)
PDF
64Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14)
PDF
65Zakon o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009 (ispravka), 64/2010 (odluka US), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (odluka US), 50/2013 (odluka US), 98/2013 (odluka US), 132/2014, 145/2014)
PDF
66Zakon o platnom prometu („Sl. list SR“ br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon)
PDF
67Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr., 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015 i 113/2017)
PDF
68Zakon o porezu na dodatu vrednost (Sl. glasnik RS" br. 84/2004)
PDF
69Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn.,., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 usklađeni din. izn.)
PDF
70Zakon o porezu na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon)
PDF
71Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Službeni glasnik RS br.. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/2018).
PDF
72Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 99/11)
PDF
73Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o graničnoj kontroli u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“, br. 1/10)
PDF
74Zakon o potvrđivanju sporazuma o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u jugoistočnoj Evropi („Službeni glasnik RS“, br.102/07)
PDF
75Zakon o potvrđivanju sporazuma o fondacijskoj saradnji "Transevropska železnica (TER)" („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“, br. 1/10)
PDF
76Zakon o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13 i 13/16)
PDF
77Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015)
PDF
78Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
PDFFUK
79Zakon o radu (Službeni glasnik RS 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odlika US i 43/2017)
PDFSUB
80Zakon o reviziji („Službeni glasnik RS“, br.62/13)
PDF
81Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, sa izmenama i dopunama („Sl. glasnik RS", br. 119/12 i 68/15)
PDFFUK
82Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Službeni glasnik RS 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)
PDF
83Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija (Službeni glasnik RS 43/2004)
PDF
84Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)
PDF
85Zakon o transportu opasne robe  ("Službeni glasnik RS", br. 104 od 23. decembra 2016, 83 od 29. oktobra 2018. godine)
PDFSUB/ECM
86Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 38/2015)
PDF
87Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016)
PDF
88Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (,,Sl.glasnik RS", br. 93/12)
PDF
89Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012, 25/2015)
PDF
90Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Službeni glasnik RS 30/10, 44/14-dr.zakon, i116/14)
PDF
91Zakon o potvrđivanju Protokola od 3. juna 1999. godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 03. juna 1999. godine   („Sl.glasnik RS“, br. 102/07, Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori, br. 1/10, 2/13 –dr.propis)
PDF
92Ukaz o proglašenju zakona o ratifikaciji evropskog sporazuma o važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećim postrojenjima (AGTC) („Službeni list SCG-Međunarodni ugovori“, br. 7/05)
PDF
93Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama ("Sl. glasnik ŽS" br. 40/2016)
PDFSUB
94Informator o radu
PDF
95Kodeks poslovne etike ("Sl. glasnik ŽS" br. 27/2015)
PDFSUB
96Kolektivni ugovor za Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd („Službeni glasnik Železnice Srbije“, broj 27/18)
PDFSUB/ECM
97Naredba o redovnom stručnom poučavanju zaposlenih u "Srbija Kargo" a.d.
PDFSUB/ECM
98ODLUKA o usvajanju službenog materijala Reda vožnje za 2017/2018. godinu, iz nadležnosti „Srbija Kargo“ a.d. sa Izveštajem o realizaciji zadataka iz Smernica za organizaciju saobraćaja i obrazloženjem organizacije saobraćaja ("Sl. glasnik ŽS" br. 67/2017)
PDF
99ODLUKA o utvrđivanju visine naknade štete za zadržavanje teretnih kola, koja se nanosi “Srbija Kargo” a.d. od strane lica čije usluge koristi “Srbija Kargo” a.d. za vršenje prevoza("Sl. glasnik ŽS" br. 33/2017)
PDF
100ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za iznajmljivanje vučnih vozila i usluge rada izvršnog osoblja „Srbija Kargo“ a.d.("Sl. glasnik ŽS" br. 33/2017)
PDF
101ODLUKA o konstituisanju Odbora direktora
ODLUKA o izboru izvršnog direktora za razvoj i zajedničke poslove ODLUKA o izboru izvršnog direktora za saobraćaj (""Sl. glasnik ŽS"" br. 52/2017)"
102ODLUKA o pokretanju postupka utvrđivanja viška zaposlenih u 2017. godini("Sl. glasnik ŽS" br. 41/2017)
103Objava UIC 219 (DIUM)-Jedinstveni daljinar u međunarodnom robnom saobraćaju:Spisak stanica u robnom saobraćaju-spisak mesta za otpremu/prijem robe (2 izdanje mart 2008.)
104Objava UIC 221(NHM)–Harmonizovana nomenklatura robe (5. izdanje, septembar 2009)
105Objava UIC 304 – Iskazivanje transportnog prihoda (4. izdanje, januar 2007.)
106Objava UIC 311 – Opšti postupci koji se primenjuju na finansijske odnose među članovima  UIC (1. januar 2007.)
107Odluka o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd (Sl. gl. ŽS 14/2017)
PDFSUB/ECM/FUK
108Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju broja pečata i štambilja, načinu upotrebe i čuvanja pečata i štambilja("Sl. glasnik ŽS" br. 29/2015) Uputstvo za sprovođenje popisa imovine i obaveza ("Sl. glasnik ŽS" br. 29/2015)
PDF
109Odluka o osnivanju Akcionarskog društva za železnički prevoz robe („Službeni glasnik RS“, br. 60/15)
PDFSUB
110Odluka o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije ("Sl. glasnik ŽS" br. 54/2016)
PDF
111Odluka o usvajanju Plana integriteta "Srbija Kargo" a.d.
112Odluka o utvrđivanju visine naknade štete za produženo bavljenje vučnog vozila, osoblja i teretnih kola, koja se nanosi „Srbija Kargo“ a.d. od strane lica čije usluge koristi „Srbija Kargo“ a.d. za vršenje prevoza (upravljača infrastrukture), a zbog uvođenja laganih vožnji("Sl. glasnik ŽS" br. 47/2017)
113Opšti uslovi poslovanja (AGB) u robnom saobraćaju
114Opšti uslovi prevoza u međunarodnom železničkom robnom saobraćaju (ABB-CIM)
115OUK/AVV-Opšti ugovor za korišćenje teretnih kola
PDFSUB/ECM
116OUK-Prilog 9
PDFSUB/ECM
117OUK-Prilog 10
PDFSUB/ECM
118OUK-Prilog 11
PDFSUB/ECM
119PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javnih nabavki("Sl. glasnik ŽS" br. 57/2017)
PDFSUB/ECM
120PROGRAM REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH u 2017. godini("Sl. glasnik ŽS" br. 64/2017)
PDF
121Plan o izmenama i dopunama Plana optimizacije broja zaposlenih u Akcionarskom društvu za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd u periodu 2016–2020. godina ("Sl. glasnik ŽS" br. 64/2017)
122Plan upravljanja otpadom "Srbija Kargo" za period od 2018. do 2021.godine ("Službeni glasnik ŽS" br.9 od 01.03.2018.god.)
PDF
123Povelja interne revizije "Srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 32/2015)
124Politika bezbednosti "Srbija Kargo" a.d.
PDFSUB
125Posebne uzanse o građenju ("Službeni list SFRJ", br.18/1977)
PDF
126Poslovnik o radu Odbora direktora Društva   
127Poslovnik o radu Odeljenja komercijalne operatike „Srbija Kargo“ a.d.(„Službeni glasnik Železnice Srbije“, broj 20/18).
PDFSUB
128Poslovnik o radu Skupštine Društva  
129Pravilnik o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice (Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/16 i 89/2016)
PDFSUB
130Pravilnik o elementima registra dozvola za upravljanje vučnim vozilom i elementima registra dodatnih ovlašćenja ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 22/16)
131Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za  upravljanje železničkom infrastrukturom ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 104/15)
PDFSUB
132Pravilnik o održavanju podsistema energija ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 106/15)
133Pravilnik o označavanju železničkih vozila ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 74/2014)
PDFSUB
134Pravilnik o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 71/2015)
PDFSUB
135Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 25/2019)
PDFSUB
136Pravilnik o obrazascima za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 84/2015)
PDFSUB
137Pravilnik o održavanju železničkih vozila ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 101/2015, 24/2016 i 36/2017)
PDFSUB/ECM
138Pravilnik o redu vožnje ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 39/2014 i 36/2017)
PDFSUB/FUK
139Pravilnik o sadržini akta o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice (Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/16)
PDF
140Pravilnik o tehničkim uslovima za podsistem energija ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 106/15)
PDF
141Pravilnik o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 18/16 i 89/2016)
142Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 39/2016 i 74/16)
143Pravilnik o uslovima za obavljanje održavanja podsistema energija ("Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/16)
144Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti održavanja železničke telekomunikacione mreže (Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/16)
145Pravilnik o uslovima za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 61/16)
146Pravila zaštite od požara Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd("Sl. glasnik ŽS" br. 48/2016)
PDF
147Pravilnik o administrativno-kancelarijskom poslovanju, arhiviranju i korišćenju registraturskog materijala (Odluka Odbora direktora SK ad br. 4/2019-866-232 od 25.09.2019. godine)
PDFSUB
148Pravilnik o administrativno-kancelarijskom poslovanju od 11.05.2018. godine ("Sl. glasnik ŽS" br. 21/2018)
PDFSUB
149Pravilnik o blagajničkom poslovanju i računovodstvenom vođenju transportnih prihoda u prevozu robe železnicom - Pravilnik 181r, 2012.god.
150Pravilnik o bližem uređenju postupka javnih nabavki („Službeni glasnik ŽS“, br. 5/2016, 20/2016)
SUB
151Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki ("Sl. glasnik ŽS" br.8/2016)
PDFSUB
152Pravilnik o vrstama ambalaže sa dugim vekom trajanja ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)
153Pravilnik o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko sanitarnog pregleda pošiljaka na graničnim prelazima („Službeni glasnik RS“ br. 56/10)
154Pravilnik o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi upravljanje ambalažnim otpadom ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)
155Pravilnik o godišnjoj količini ambalažnog otpada po vrstama za koje se obavezno obezbeđuje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)
156Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncetracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži ili njenim komponentama, izuzecima od primene i roku za primenu granične vrednosti ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)
PDF
157Pravilnik o davanju u zakup poslovnog i reklamnog prostora ("Sl. glasnik ŽS" br. 23/2016)
158Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (Sl. glasnik ŽS br. 18/2017)
PDFFUK
159Pravilnik o dopuni pravilnika o popisu i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i Odluka o usvajanju dopune Izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza za 2016. godinu("Sl. glasnik ŽS" br. 18/2017)
160Pravilnik o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/16 i 89/2016)
PDFSUB
161Pravilnik o elementima železničke infrastrukture ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 10/2014)
162Pravilnik o zavarivačkim radovima na železničkim vozilima („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 5/81) PR-211
ECM
163Pravilnik o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 71/2015)
PDFSUB
164Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 25/2019)
PDFSUB
165Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za nadzor bezbednosnog učinka nakon izdavanja sertifikata o bezbednosti za prevoz ili sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2015
PDFSUB
166Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bezbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 80/2015)
PDFSUB
167Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Službeni glasnik RS”, br. 24/2017)
PDFSUB
168Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju u zakup poslovnog i reklamnog prostora ("Sl. glasnik ŽS" br. 27/2016)
169Pravilnik o izmeni Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama ("Sl. glasnik ŽS" br.5/2017)
170Pravilnik o izmeni Pravilnika o upravljanju otpadnim materijalom nastalim u procesu rada i rashodovanjem sredstava("Sl. glasnik ŽS" br. 47/2017)
171Pravilnik o istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 4/16)
PDFSUB
172Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl.glasnik RS", br.56/2010)
173Pravilnik o kočnicama železničkih vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 2/88 i 1/95) (PR-231)
PDF
174Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)
175Pravilnik o listi POP-s materija, načinu i postupku za upravljanje POP-s otpadom i graničnim vrednostima koncetracije POP-s materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POP-s materijama ("Sl.glasnik RS", br.65/2011)
176Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih prozvoda ("Sl.glasnik RS", br.99/2010)
177Pravilnik o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 53/2019)
PDFSUB
178Pravilnik o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom (RID)
PDFSUB
179Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologije za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka ("Sl.glasnik RS", br.91/2012, 10/2013)
PDF
180Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS", br.61/2010)
181Pravilnik o naknadi štete učinjene na transportnim sredstvima u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 2/96) PR-209
182Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluoroscentnim cevima koje sadrže živu ("Sl.glasnik RS", br.97/2010)
PDF
183Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima ("Sl.glasnik RS", br.86/2010)
PDF
184Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima ("Sl.glasnik RS", br.98/2010)
185Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama ("Sl.glasnik RS", br.104/2009, 81/2010)
186Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadom od titan-dioksida, merama nadzora i monitoringa životne sredine na lokaciji ("Sl.glasnik RS", br.1/2012)
187Pravilnik o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala ("Sl.glasnik RS", br.70/2009)
188Pravilnik o načinu opremanja železničkih šinskih vozila aparatima za gašenje požara sa hemijskim sredstvima za gašenje požara („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 6/92)PR-208
189Pravilnik o načinu osposobljavanja železničkih radnika za pružanje prve pomoći („Službeni list SRJ”, broj 3/00)(PR-656)
190Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Sl.glasnik RS", br.92/2010)
191Pravilnik o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera("Službeni glasnik Republike Srbije", br.98/2016)
192PRAVILNIK O NAČINU TRANSPORTA I OBAVEZNOM OPERATIVNOM PRAĆENJU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU, KAO I OBAVEZAMA UČESNIKA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I U VANREDNIM DOGAĐAJIMA
PDF
193Pravilnik o načinu ukrštanja železničke pruge i puta, pešačke ili biciklističke staze, mestu na kojem se može izvesti ukrštanje i merama za osiguranje bezbednog saobraćaja ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 89/2016)
PDF
194Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova
PDFSUB/ECM/FUK
195Pravilnik o obliku, sadržini,načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (,,Službeni glasnik RS“ br. 7/15, 45/15,  56/15 i 88/15)
196Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom ili ambalažnim otpadom ("Sl.glasnik RS", br.21/2010, 10/2013)
197Pravilnik o obrascima tromesečnog izveštavanja o realizaciji godišnjih programa poslovanja („Sl.glasnik RS“ br.36/16)
198Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Sl.glasnik RS", br.95/2010)
199Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu predhodnog obaveštavanja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje ("Sl.glasnik RS", br.17/2017)
200Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje ("Sl.glasnik RS", br.114/2013)
201Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada ("Sl.glasnik RS", br.72/2009-249)
202Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka ("Službeni glasnik RS", br. 94/10, 1/11, 25/11, 66/11, 94/11, 54/12, 12/13, 18/13, 56/13, 76/13, 104/13; 24/14, 55/14, 64/14, 112/14, 6/15, 15/15, 24/15 i 33/15)
203Pravilnik o održavanju železničkih vozila (sl. glasnik rs" br. 101/15; 24/2016; 36/2017)
ECM
204Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 80/2015)
PDF
SUB
205Pravilnik o održavanju stabilnih postrojenja električne vuče na JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 9/84 i 12/88) (PR-213)
206Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd (Sl. glasnik ŽS br. 49/2018)
PDF
SUB/ECM/FUK
207Pravilnik o organizaciji prevoza putnika i pošiljaka -Pravilnik 160, 1980.god.
208Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 5/16)
PDF
209Pravilnik o poklonima zaposlenih u a.d. za žel. prevoz robe "Srbija Kargo" Beograd("Sl. glasnik ŽS" br. 20/2017)
PDFSUB
210Pravilnik o popisu i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem ("Sl. glasnik ŽS" br. 5/2016 i 18/2017)
211Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest ("Sl.glasnik RS", br.75/2010)
212Pravilnik o postupanju sa uređajima i opadom koji sadrži PCB ("Sl.glasnik RS", br.37/2011)
213Pravilnik o postupku za proveravanje psihičke i fizičke sposobnosti železničkih radnika pre njihovog stupanja na rad i u toku rada („Službeni list SRJ”, broj 3/00)(PR-657)
PDFSUB
214Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline („Sl. glasnik RS“, broj 94/06, 108/06,114/14 i 102/15)
PDFSUB
215Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u "Srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 28/2015) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u "Srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 32/2015) Rešenje o određivanju lica ovlašćenog za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem("Sl. glasnik ŽS" br. 30/2015)
PDF
216Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka, ("Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 6/2017)
PDFSUB
217Pravilnik o radu unutrašnje kontrole ("Sl. glasnik ŽS" br. 48/2016)
PDFSUB/ECM
218Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama ("Sl. glasnik ŽS" br. 28/2016)
219Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.121/2012 i 102/2015)
220Pravilnik o sadržini Akta o industrijskom koloseku i sadržini Akta o industrijskoj železnici ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 109/2013)
PDFSUB
221Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada ("Sl.glasnik RS", br.96/2009)
222Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca, kao i načinu izdavanja zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) („Službeni glasnik RS“ br. 70/10)
223Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.22/2015)
224Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra izdatih dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom ("Sl.glasnik RS", br.76/2009)
225Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.22/2015 i 24/2017)
226Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada ("Sl.glasnik RS", br.73/2010)
227Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju («Službeni glasnik RS», broj 42/16)
FUK
228Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu Registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom ("Sl.glasnik RS", br.95/2010)
229Pravilnik o saobraćaju specijalnog voza („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 9/78); PR-7
230Pravilnik o službenoj i zaštitnoj odeći i obući zaposlenih u Akcionarskom društvu za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd ("Sl. glasnik ŽS br. 9/2017 )
PDFSUB/ECM
231Pravilnik o specifikaciji registra infrastrukture, ("Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 10/2017)
PDF
232Pravilnik o sponzorstvu i donacijama ("Sl. glasnik ŽS" br. 8/2016) i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sponzorstvu i donacijama od 11.05.2018. godine ("Sl. glasnik ŽS" br. 47/2017 i 34/2018)
PDF
233Pravilnik o standardizaciji na JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 14/89)(PR-215 )
SUB
234Pravilnik o stipendiranju 4 2018-684-199 12 10 2018
PDF
235Pravilnik o stručnoj spremi radnika koji neposredno učestvuju u vršenju železničkog saobraćaja („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 10/86, 2/87 i 6/90)(PR-646)
PDFSUB
236Pravilnik o tehničkim uslovima za primenu ulja u uređajima vučnih vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 2/83) PR-207
237Pravilnik o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/16 i 89/2016)
238Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju železničke telekomunikacione mreže, ("Službeni glasnik Republike Srbije " br. 38/2017)
239Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila  ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 4/16)
PDFSUB
240Pravilnik o troškovima prevoza 4 2018-685-199 od 12 10 2018
PDF
241Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju („Službeni list SRJ”, broj 16/00)(PR-652 )
242Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ("Sl.glasnik RS", br.78/2010)
243Pravilnik o upravljanju otpadnim materijalom nastalim u procesu rada i rashodovanja sredstava ("Sl. glasnik ŽS" br. 31/2016, 47/2017)
PDF
244Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine ("Sl.glasnik RS", br.25/2015 i 43/2017)
245Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada("Sl.glasnik RS", br.31/2015)
246Pravilnik o uslovima za vršenje poslova održavanja signalno-sigurnosnih uređaja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/16)
247Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u privrednim društvima čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru i preduzećima kao javnim službama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.98/2016)
PDF
248Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja vozila ("Sl. glasnik ŽS" br. 33/2017)
PDF
249Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladišćenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije ("Sl.glasnik RS", br.98/2010)
250Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 104/2016)
PDFSUB/ECM
251Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima ("Sl.glasnik RS", br.71/2010)
252Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS br. 107/12 i 74/13)
253Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u međunarodnom prometu („Službeni glasnik RS“ br. 32/10 i 32/11)
254Pravilnik o hemikalijama za koje je proizvođač ili uvoznik dužan da utvrdi kauciju za pojedinačnu ambalažu u koju je smeštena ta hemikalija i o visini kaucije za određenu ambalažu prema vrsti ambalaže ili hemikalije koja je u nju smeštena ("Sl.glasnik RS", br.99/2010)
255Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Sl.glasnik RS, br.120/2007 i 93/2008)
ECM
256Privremeno uputstvo o carinskom postupku kod uvoza, provoza i izvoza, 2007. god.
257Prilog br.24 Priručnika za robni saobraćaj CIT (GTM-CIT), Propisi o plombiranju teretnih kola i UTI
258Priručnik ECM
PDFECM
259Priručnik za edukaciju zaposlenih u "Srbija Kargo"a.d. o ostvarivanju nulte tolerancije na korupciju u Republici Srbiji
260Priručnik za edukaciju zaposlenih u "Srbija Kargo"a.d., Beograd o ostvarivanju nulte tolerancije na korupciju u Republici Srbiji("Sl. glasnik ŽS" br. 5/2016)
261Priručnik za kolski list CUV (GLW-CUV)
262Priručnik za ponovnu predaju (reekspediciju) GR CIM/SMGS
263Priručnik za primenu mera bezbednosti od električne struje na kontaktnoj mreži monofaznog sistema 25 kV, 50Hz JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 5/79)UP-227a
264Priručnik za robni saobraćaj CIT (CIT GTM-CIT)
265Priručnik za tovarni list CIM (GLV-CIM)
266Priručnik Sistema upravljanja bezbednošću (PR.SUB)
PDFSUB
267Program za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u "Srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 47/2016)
PDFSUB/ECM
268Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u "Srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 35/2016)
269Propisi za izračunavanje i iznalaženje vremena vožnje vozova (1956. godine) UP-69
270Propisi za tovarenje, sveska 1 do 3
271Procedura ECM -Analiza rizika u vezi sa obimom poslova koje obavlja organizacija-P.ECM.01
PDF
272Procedura ECM -Dobijanje prvobitne dokumentacije-P.ECM.05
PDF
273Procedura ECM -Informisanje-P.ECM.03
PDF
274Procedura ECM -Provera obavljenih radova odražavanja-P.ECM.06
PDF
275Procedura ECM -Redovno prikupljanje, praćenje i analiza merodavnih podataka-P.ECM.02
PDF
276Procedura ECM -Ugovoreni poslovi-P.ECM.04
PDF
277Procedura za postupak prodaje vučnih vozila i teretnih kola „Srbija Kargo“ a.d. saglasno donetom rešenju Vlade RS o davanju saglasnosti na Odluku o rashodovanju i prodaji 332 teretnih kola i 105 lokomotiva raznih serija, vlasništvo „Srbija Kargo“ a.d
278Procedura za procenu vrednosti vučnih vozila i teretnih kola koja se prodaju
279Procedura SUB -Vođenje, ažuriranje i korišćenje registra propisa o bezbednosti saobraćaja-P.SUB.08-O
PDFSUB
280Procedura SUB -Vršenje probe kočnica i priprema za otpremu voza-P.SUB.15-VVITKP
PDFSUB
281Procedura SUB -Eksploatacija lokomotive, angažovanje na prevlačenju vozova, radu manevre i bavljenje u usputnim stanicama, između izlaska i ulaska u depo-P.SUB.20-VVITKP
PDFSUB
282Procedura SUB -Kontrola i interna revizija SUB-P.SUB.04-UK
PDFSUB
283Procedura SUB -Naručivanje, dostava i utovar kola-P.SUB.09-ST
PDFSUB
284Procedura SUB -Odlučivanje o izboru dobavljača i ugovaranje u okviru Centra za NCS-P.SUB.07-NCS
PDFSUB
285Procedura SUB -Održavanje lokomotiva-P.SUB.06-ZOVS
PDFSUB
286Procedura SUB -Održavanje postrojenja, opreme i uređaja-P.SUB.16-ZOVS
PDFSUB
287Procedura SUB -Periodična obuka osoblja na održavanju voznih sredstava-P.SUB.19-ZOVS
PDFSUB
288Procedura SUB -Plan praćenja (akcioni plan), izrada, donošenje i praćenje-P.SUB.22-O
PDFSUB
289Procedura SUB -Postupanje po Zapisniku o inspekcijskom nadzoru nadležnog državnog organa-P.SUB.25-UKPSB
PDFSUB
290Procedura SUB -Postupanje sa Nacrtom konačnog izveštaja o istrazi, Konačnim izveštajem o istrazi CINS i bezbednosnim preporukama Direkcije za železnice-P.SUB.14 -UKPSB
PDFSUB
291Procedura SUB -Postupci za zadovoljenje zahteva postojećih, novih i izmenjenih standarda ili drugih propisanih-P.SUB.23
PDFSUB
292Procedura SUB -Postupci i oblici za dokumentovanje informacija o bezbednosti i određivanje postupka za kontrolu sadržine važnih informacija-P.SUB.24
PDFSUB
293Procedura SUB -Praćenje i izveštavanje o funkcionisanju predmetne nabavke u praksi - u okviru Centra za NCS-P.SUB.17-NCS
PDFSUB
294Procedura SUB -Praćenje SUB-P.SUB.13-O
PDFSUB
295Procedura SUB -Prijem lokomotive: novoizgrađene, remontovane iz redovnog pregleda ili vanredne opravke-P.SUB.05-VVITKP
PDFSUB
296Procedura SUB -Priprema lokomotive za pokretanje voza, dopremanje u stanicu očekivanog početka rada-P.SUB.10-VVITKP
PDFSUB
297Procedura SUB -Procedura ocene rizika pri sprovođenju promena-P.SUB.18-O
PDFSUB
298Procedura SUB -Realizacija i praćenje Ugovora u okviru Centra za NSC-P.SUB.12-NCS
PDFSUB
299Procedura SUB -Redovno održavanje teretnih kola-P.SUB.11-ZOVS
PDFSUB
300Procedura SUB -Sprovođenje propisanih procedura u okviru Centra za NCS-P.SUB.01-NCS
PDFSUB
301Procedura SUB -Utvrđivanje, praćenje i uvođenje neophodnih promena koroporativnih ciljeva bezbednosti-P.SUB.02-O
PDFSUB
302Procedura SUB -Formiranje voza, kvačenje kola i popisi priprema pratećih dokumenta teretnog voza-P.SUB.03-ST
PDFSUB
303Procedura SUB -Ciljevi bezbednosti pri obavljanju održavanja železničkih voznih sredstava-P.SUB.21-ZOVS
PDFSUB
304Putokaz za upućivanje telegrama na JŽ u unutrašnjem i međunarodnom železničkom telekomunikacionom saobraćaju („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 11/93 i 4/96) UP-85
SUB
305R E Š E NJ E o izmeni Rešenja o obrazovanju Tima za prigovore ("Sl. glasnik ŽS" br. 70/2017)
306Rešenje o prenosu ovlašćenja za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa br. 1/2018-3101 od 01.06.2018. godine
PDFSUB/ECM/FUK
307Saobraćajni pravilnik („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 i 6/03)(PR-2)
PDFSUB
308Saobraćajno transportno uputstvo (STU-deoB)
309Saobraćajno uputstvo („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 6/80, 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 i 2/01)(SU-40)
PDFSUB
310Signalni pravilnik („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 5/96 i 1/97) ( PR-1 )
PDFSUB
311Spt 31 ( Deo1 ) - Uslovi prevoza i računanje prevoznine (ZJŽ br.2686/1-88, od 01.01.1989.god. TTV br.27/88, prečišćena i ažurirana verzija TTV br.24/11)
312Spt 32 ( Deo 2 ) - Klasifikacija robe (od 01.05.2016. SK br.17/2016-221 )
313Spt 33 ( Deo 3 ) - Imenik železničkih stanica Srbije (ZJŽ br.106/98-15 od 01.03.1999. TTV br.4/99)
314Spt 34 ( Deo 4 ) - Daljinar za prevoz na prugama jugoslovenskih železnica (ZJŽ br.24/2001-01 od 01.02.2001, TTV br.2/2001)
315Spt 35 ( Deo 5 ) - Putokaz (ZJŽ br.2354-1/87 od 01.01.1988.)
316Spt 36 ( Deo 6 ) - Cenovnik železničkih usluga - drugo izdanje ( ŽS br.27-4/2014-17 od 01.04.2009. važi od 15.01.2015.)
317Spt 37 ( Deo 7 ) - Tranzitna tarifa
318Spt 68 - Tarifa Evropa-Azija za prevoz robe železnicom (TEA) deo I-IV ( od 01.02.1998, prečišćena verzija od 01.01.2006. ŽS br.2181-4/2006, TTV br.1/2006)
319Statut Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo" a.d. - prečišćen tekst (Odluka zakonskog zastupnika SK ad br. 1/2017-450 od 20.04.2017. godine)
PDFSUB/ECM/FUK
320Statut Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo" a.d. (Sl. gl. RS br. 60/2015)
PDFSUB/ECM/FUK
321Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019.godine ("Sl.glasnik RS", br.29/2010)
322Spt 37 ( Deo 6a ) - Naknade za industrijske i posebne koloseke i manipulativne pruge (ZJŽ br. 60/03-03 od 01.03.2004. godine)
323UGOVOR O OSNIVANJU TRANSPORTNE ZAJEDNICE
PDFSUB/ECM/FUK
324Uputstvo 182 za transportno i blagajničko poslovanje kod prevoza robe železnicom("Sl. glasnik ŽS" br. 13/2016, 64/2016)
325Uputstvo za bezbedan i zdrav rad drugih lica koja nisu zaposlena a obavljaju poslove, stručno osposobljavanje ili praksu u "Srbija Kargo" a.d. ("Sl. glasnik ŽS" br. 31/2016)
PDF
326Uputstvo za vođenje evidencije delatnosti vuče vozova i održavanja vučnih vozila na JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 8/84 i 11/92)UP-236
PDFSUB
327Uputstvo za dokazivanje prisustva alkohola u organizmu radnika za vreme rada na JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 5/67)UP-670
328Uputstvo za eksploataciju i održavanje okretnih postolja tipa Y-25 i Y-27 usvojenih na jugoslovenskim železnicama („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 2/87)UP-250
PDF
SUB/ECM
329Uputstvo za izradu i upravljanje dosijeom o održavanju železničkih vozila ("Sl. glasnik ŽS" br. 32/2015)
PDFSUB/ECM
330Uputstvo za izradu tehnološkog procesa rada ranžirnih i rasporednih stanica („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 6/72) UP-80
331Uputstvo za kontrolu izvršenja reda vožnje i primene saobraćajno- tehničkih propisa („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 3/84 i 2/87) UP-43
332Uputstvo za korišćenje sovjetskih (SŽD) kola - cisterni na prugama JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 8/88 i 5/89)UP-269
PDF
333Uputstvo za merenje i ispitivanje kontaktne mreže na prugama JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 7/89)(UP-264)
PDFSUB/ECM/FUK
334Uputstvo za merenje omskog otpora na osovinskom slogu železničkih vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 4/78) UP-244
335Uputstvo za obavljanje poslova na prugama JŽ elektrificiranim monofaznim sistemom 25 kV, 50Hz („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 4/90)UP-228
336Uputstvo za obradu podataka popisa teretnih kola na prugama JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 7/85, 2/89, 14/90 i 8/94)UP-89
337Uputstvo za održavanje vučnih vozila ("Sl. glasnik ŽS" br. 32/2015 i 22/2017)
PDFSUB
338UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE TERETNIH KOLA (sl. Glasnik ŽS br. 38/2018)
PDFSUB/ECM
339Uputstvo za označavanje vozova na prugama JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 12/94 i 2/95)(UP-54)
340Uputstvo za oplemenjivanje vode za dizel vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 10/73)UP-299
341Uputstvo za opravku osovinskih sklopova i osovinskih ležišta za kola JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 2/00) UP-260
PDFSUB/ECM
342Uputstvo za podmazivanje kola („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 1/55) UP-252
SUB/ECM
343Uputstvo za popis teretnih kola na prugama JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 3/85, 2/89, 14/90 i 8/94)UP-88
344Uputstvo za popunjavanje izvadnice za naknadno ulaganje("Sl. glasnik ŽS" br. 6/2017)
345Uputstvo za prijem i otpremu telegrama "Srbija Kargo" a.d.
PDFSUB/ECM/FUK
346Uputstvo za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost za železnički prevoz robe (Uputstvo 182 PDV) ("Sl. glasnik ŽS" br. 16/2017)
347Uputstvo za primenu signala za električnu vuču („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 8-9/87 i 8/89)(UP-237)
PDFSUB
348Uputstvo za rad osoblja vučnih vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 8-9/91)UP-246
PDFSUB
349Uputstvo za redovne opravke tegljeničkih i odbojničkih uređaja („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 10/92) UP-242/5
SUB
350Uputstvo za rukovanje induktivnim autostop-uređajem I 60 („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 2/75, 7/78, 8/81 i 8/89)UP-425
PDFSUB
351Uputstvo za sprovođenje popisa imovine i obaveza ("Sl. glasnik ŽS" br. 72/2017)
PDF
352Uputstvo za utvrđivanje kapaciteta i organizacije teretnog saobraćaja Knjiga I i II („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 3/99, 2/91, 1/92 i 2/93)UP-70
353Uputstvo o vrstama i upotrebi telekomunikacionih uređaja i veza (1977. godine)UP-470
354Uputstvo o garanciji kvaliteta izvršenih opravki železničkih vozila („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 7/79)UP-239
SUB/ECM
355Uputstvo o dopuni uputstva za održavanje vučnih vozila ("Sl. glasnik ŽS" br. 22/2017)
PDFSUB/ECM
356Uputstvo o izmenama i dopunama uputstva o izradi, donošenju i objavljivanju internih akata od 11.05.2018. godine("Sl. glasnik ŽS" br. 21/2018)
SUB
357Uputstvo o izradi, donošenju i objavljivanju internih akata ("Sl. glasnik ŽS" br. 10/2018)
PDFSUB
358Uputstvo o korespodenciji i načinu komunikacije sa trećim licima 1-2017-1398 od 16 10 2017
PDF
359Uputstvo o kočenju vozova („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 4/98 i 5/98)(UP-233)
PDFSUB
360Uputstvo o kočenju vozova JŽ koji u svom sastavu imaju teretna kola - SŽD („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 5/89 i 7/90)(UP-233/01)
PDF
361Uputstvo o manevrisanju („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 3/80, 6/83, 3/87, 4/88, 6/91 i 2/94)(UP-42)
PDFSUB
362Uputstvo o manipulaciji pri prevozu robe železnicom - Uputstvo 162, 1999. god.
363Uputstvo o merama bezbednosti od električne struje na elektrificiranim prugama JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 8/88)UP-227
PDFSUB
364Uputstvo o obezbeđenju saobraćaja u toku zime („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 1/04)UP-333
PDFSUB
365Uputstvo o obrascima saobraćajne službe i načinu njihovog vođenja („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 9/84, 4/88, 6/91 i 2/94)(UP-58)
PDFSUB
366Uputstvo o organizaciji i evidenciji radnog vremena u Akcionarskom društvu za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd ("Sl. glasnik ŽS" br. 28/2018)
367Uputstvo o oceni radnog učinka zaposlenih u Akcionarskom društvu za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd („Službeni glasnik Železnice Srbije“, broj 34/18).
368Uputstvo o postupku verifikacije proizvoda i proveri podobnosti proizvođača kočne opreme („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 6/01)
369Uputstvo o postupku verifikacije proizvoda i proveri podobnosti proizvođača u oblasti voznih sredstava („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 2/02 i 2/04)(UP-201/01)
PDF
370Uputstvo o postupku izdavanja dodatnih ovlašćenja i izradi registra dodatnih ovlašćenja za mašinovođe Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd ("Sl. glasnik ŽS" br. 24/2017)
PDFSUB
371Uputstvo o postupku kod oštećenja stranih teretnih kola na prugama JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 5/03)UP-275
PDFECM
372Uputstvo o postupcima u slučaju nastanka nesreća i nezgoda na području "Infrastruktura železnice Srbije" a.d.
PDF
373Uputstvo o postupcima u slučaju nesreća i nezgoda "Srbija Kargo" ad - "Sl. gl. ŽS", br. 20/19 (Odluka OD SK ad br. 4/2019-773-218 od 14.05.2019. godine).
PDFSUB
374Uputstvo o potražnom postupku - Uputstvo 163, 1981. god.
375Uputstvo o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na visini prilikom vršenja kontrole plombi na krovu kola - cisterni na industrijskom koloseku Rafinerije nafte Pančevo - u bloku prerada - NIS a.d. Novi Sad ("Sl. glasnik ŽS" br. 47/2016)
PDFSUB/ECM
376Uputstvo o prevozu tenka M-84 i njegovih modifikacija („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 1/88)UP-261
377Uputstvo o privremenom regulisanju saobraćaja vozova na dvokolosečnim prugama za vreme kapitalnog remonta jednog koloseka („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 9/83)(UP-71)
378"Uputstvo o proceduri pripreme dokumentacije, fakturisanja, naplate/plaćanja i knjiženja opravke oštećenih teretnih kola („Službeni glasnik ŽS“, br. 13/2016) Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o proceduri dokumentacije, fakturisanja, naplate/plaćanja i knjiženja opravke teretnih kola (""Sl. glasnik ŽS"" br. 24/2017)
"
PDFECM
379Uputstvo o radu kontrolno-prijemnih organa JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 1/03)UP-221
PDFSUB/ECM
380Uputstvo o rukovanju brzinomernim uređajima na vučnim i drugim vozilima i obradi trake za registrovanje („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 6/80 i 8/90)UP-230
PDF
381Uputstvo o saobraćaju vučnih vozila koja nisu opremljena autostop-uređajima na prugama opremljenim pružnim delom autostop-uređaja („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 6/82 i 8/82)(UP-428)
SUB
382Uputstvo o tehničkim normativima i podacima za izradu i izvršenje reda vožnje sa prilozima 1, 2 i 3 („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 9/89, 6/91, 8-9/91, 4/92 i 9/92) UP-52
PDF
383Uputstvo o upotrebi kola i tovarnog pribora („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 3/97)UP-90
SUB
384Uputstvo o upravljanju vučnim vozilima u jednoposedu („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, br. 7/94 i 9/94)(UP-248)
PDF
385Uputstvo o upravljanju opasnim otpadom ("Sl. glasnik ŽS" br. 31/2016)
PDF
386Uputstvo o carinskom postupku - Uputstvo 164, 1997. god.
387Uputstvo o čuvanju tehničke dokumentacije na JŽ („Službeni glasnik Zajednice JŽ”, broj 3/88)UP-271
ECM
388Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima("Službeni glasnik RS", br.14/2009 i 95/2010)
389Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.glasnik RS", br.113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012 i 30/2013)
390Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman,uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja ("Sl.glasnik RS", br.102/2010, 50/2012)
391Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu („Sl. glasnik RS", br. 71/2010 i 6/2011 – ispr.)
392Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br.70/2014, 19/2015 i 83/2015)
393Uredba o izmenama Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", 13/2017)
394Uredba o kategorizaciji železničkih pruga ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 115/2013)
395Uredba o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i načinu obračunavanja i plaćanja naknade("Sl.glasnik RS", br.8/2010)
396Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i najvišeg iznosa naknade ("Sl.glasnik RS", br.111/2009)
397Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS"br. 60/09)
398Uredba o listama otpada za prekoračeno kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Sl.glasnik RS", br.60/2009)
399Uredba o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje ("Sl.glasnik RS", br.102/2010)
400Uredba o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine i najvišeg iznosa naknade ("Sl.glasnik RS", br.113/2005, 24/2010)
401Uredba o metodologiji za utvrđivanje opravdane pune cene koštanja prevoza („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 76/2009)
402Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 – prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015)
403Uredba o odlaganju otpada na deponije ("Sl.glasnik RS", br.92/2010)
404Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine ("Sl.glasnik RS", br.60/2009)
405Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija ("Službeni glasnik RS" br.  86/10, 61/13,111/13 i 17/14)
406Uredba o posebnim uslovima za tranzit određenih derivata nafte ("Službni glasnik RS"  br. 110/07)
407Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.glasnik RS", br.54/2010, 86/2011, 15/2012-9, 3/2014)
408Uredba o utvrđivanju Plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2015. do 2019.godine ("Sl.glasnik RS", br.144/2014)
409Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik RS br. 93/10, 63/13,145/14 i 95/15)
410C E N O V N I K za utvrđivanje naknade za izdavanje dozvole za vožnju u upravljačnici vučnog vozila EV-82("Sl. glasnik ŽS" br. 33/2017)
411Carinski zakon (Službeni glasnik RS broj 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108,2016, 113/2017)
412Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo" a.d.
PDFSUB/ECM/FUK
413U P U T S T V O o izmenama i dopunama Uputstva o izradi, donošenju i objavljivanju internih akata Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd
PDFSUB/ECM/FUK
414Uputstvo za pregledače kola - UP 253
PDFSUB/ECM
415Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu (" Sl.glasnik RS", br. 1/2019
PDFSUB/ECM
416Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018, br. 45/2019) - prečišćen tekst
PDFSUB
417Naredba o sprovođenju preventivnih mera zaštite od požara u letnjem periodu br. 1/2019-3634 od 28.06.2019. godine
PDFSUB/ECM/FUK
418Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)
PDFSUB/ECM/FUK
419Uputstvo o metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanjaPDFSUB/ECM/FUK
420Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018, br. 45/2019) - prečišćen tekst
PDF
421Pravilnik o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019) - prečišćen tekstPDFSUB
422Prilozi pravilnika o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019) - prečišćen tekstPDFSUB